Functie: Spraakpatholoog
Organisatie: Werkt onder leiding van: Afdelingshoofd
Functiefamilies: Psychologen
Indicaties voor de functiefamilies : Advies
Resultaatgebieden:

CoŲrdinatie van behandeling


Betreft het verzamelen, afstemmen en vastleggen van patiŽntengegevens m.b.t. het gehoor, de communicatie en de niet-verbale ontwikkeling en de sociale omgeving op basis waarvan door de leden van het CSK Kernteam en het CSK Kinderteam een gezamenlijk advies, instructie of behandelplan wordt geformuleerd.

Prestatie-indicatoren:

De adviezen, instructies en behandelingen vanuit het CSK-kinderteam vormen een geÔntegreerd geheel.
Geeft feedback op behandelplannen en het verloop van behandelingen binnen het kinderteam-CSK.
Juiste informatieverstrekking aan leden kinderteam-CSK, perifere behandelaars en betrokken instellingen in onderwijs en gezondheidszorg
Goede samenwerking met andere bij de behandeling betrokken disciplines.
Juiste toepassing van protocollen en procedures
Introductie van nieuwe behandelmethoden gebaseerd op wetenschappelijke inzichten
Vastleggen patiŽntengegevens volgens wetgeving en door de instelling vastgestelde normen, regels en aanwijzingen
Uniforme verslaggeving naar extern
Mate tevredenheid patiŽnt en ouders
Mate tevredenheid verwijzers c.q. behandelaars

Consult


Betreft coŲrdinatie van informatieverstrekking, zowel patiŽntgebonden als beleidsinhoudelijk, met betrekking tot diagnostiek en behandeling binnen de eigen instelling aan verwijzers, individuele behandelaars en instanties binnen de regio en vice versa. Daarnaast oriŽntatie op landelijke ontwikkelingen met betrekking tot diagnostiek en behandeling van kinderen met communicatieve stoornissen.

Prestatie-indicatoren:

Beschikt over een goed netwerk van verwijzers, individuele behandelaars en instanties werkzaam binnen het veld van communicatieve stoornissen in de noordelijke regio
Actieve opstelling ten aanzien van ontwikkeling van samenwerkingsprotocollen
Duidelijke loketfunctie voor verwijzers, behandelaars en ouders
Goede bereikbaarheid
Correcte bejegening
Mate van tevredenheid verwijzers, behandelaars en ouders
Uniformiteit in informatieverstrekking
De gegeven informatie is up to date en afgestemd op de aanvragers
Informatieverstrekking verloopt langs heldere lijnen voor intern en extern betrokkenen
Kennis van relevante ontwikkelingen
Het aantal georganiseerde/bezochte voorlichtingsbijeenkomsten, symposia

Diagnose


Betreft het doen van specialistisch onderzoek naar complexe spraak-en taalproblemen, op verzoek van kernteam,- of kinderteam-CSK, om te komen tot een doelmatig en toegesneden logopedisch behandeladvies.

Prestatie-indicatoren:

Het onderzoek en de observatie zijn volledig en nauwkeurig
Kennis van actuele ontwikkelingen m.b.t. diagnostische procedures
Introductie van nieuwe diagnostische methoden op basis van wetenschappelijke inzichten
Correcte bejegening van patiŽnt en ouders
Correcte bejegening behandelaars
Mate van tevredenheid verwijzer

Instructie


Betreft het geven van duidelijke aanwijzingen en informatie aan behandelaars (para-medici binnen het Kinderteam-CSK en daarbuiten) omtrent specifieke behandelstrategieŽn rond onderscheiden communicatieve stoornissen.

Prestatie-indicatoren:

Duidelijkheid van de verstrekte informatie
Checken of informatie en instructie is overgekomen en wordt opgevolgd.
Mate van tevredenheid behandelaars
Mate van tevredenheid verwijzer
De gegeven instructies zijn afgestemd op het gezamenlijke behandelplan
Kennis van relevante ontwikkelingen

Kennisoverdracht


Betreft het overdragen van kennis en vaardigheden van het beroep aan professionals zowel binnen het CSK-kernteam en het CSK-Kinderteam (para-medici, KNO-artsen (i.o) en audiologen) als daarbuiten en aan studenten en stagiaires.

Prestatie-indicatoren:

Geeft feedback en aanwijzingen
Verbeteren en onderhouden interdiscipliniare samenwerking
Het aantal gegeven workshops/voordrachten
Heeft een goed netwerk intern en extern
Het volgen van na-en bijscholing
Het aantal bijgewoonde lezingen
Het aantal gepubliceerde artikelen
Kennis relevante ontwikkelingen

 

Denkbare kritieke situaties:

- Samenwerking met alle leden van het Kernteam en het Kinderteam CSK leidend tot een geintegreerde diagnostiek en behandeling.
- Voorkomen van solistische acties van Kernteam en Kinderteamleden ten aanzien van de diagnostische procedure en behandelingen.
- Stimuleren van de eigenheid van de verschillende beroepsuitoefenaars binnen het team; niet te snel het roer overnemen.
- Handhaving van de eigen inbreng bij tegenspel van andere professionals.
- Goede samenwerking tussen het CSK en verwijzers, individuele behandelaars en instellingen in de regio.
-De verschillende instellingen in onderwijs en gezondheidszorg hebben elk een eigen pedagogische benade ring van patientjes met communicatieve stoornissen en hun ouders, deze kan duidelijk afwijken van de benadering van het CSK.
-Het ziekenhuis en daarmee de afdeling KNO/CSK heeft een afzonderlijke positie ten opzichte van medische en audiologische centra elders in Nederland.

 

 Gedragscriteria:

Groepsgericht leidinggeven


Prestatie-indicatoren:

Nodigt teamleden uit om inbreng te geven
Motiveert en inspireert de medewerkers
Toont erkenning en waardering voor prestaties van het team. Komt op voor de behoeften van het team
Bewaakt effectiviteit van het team
Plannen en organiseren
Scheidt hoofdzaken van bijzaken
Stelt prioriteiten en werkt volgens plan
Zorgt ervoor dat zaken ordelijk en efficiŽnt worden afgewerkt
Stelt plannen bij als er onderweg hindernissen optreden
Stelt een realistisch actieplan op, benoemt de benodigde middelen , tijdpad, mensen etc

Overtuigingskracht


Prestatie-indicatoren:

Legt helder uit waarom iets is gedaan of gedaan moet worden
Uit zich enthousiast over een zaak
Brengt hetzelfde idee op verschillende manieren naar voren
Streeft naar win-win oplossingen..
Komt met de goede argumenten op het goede moment
Laat merken dat de essentie van tegenwerpingen wordt opgepakt.
Richt zich in vergaderingen en besprekingen tot de juiste personen om het besluitvormingsproces te sturen
Kan het eigen overtuigend gedrag en de reactie daarop van anderen overzien en zich o.a. op tijd inhouden.

Probleemanalyse


Prestatie-indicatoren:

Komt, als een probleem zichtbaar wordt, in actie door te zorgen voor informatie en/of een plan voor te ondernemen stappen.
Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen
Legt verbanden tussen verschillende informaties uit allerlei bronnen over relevante situaties en problemen.
Onderzoekt het probleem, verzamelt informatie over achtergronden en oorzaken voordat er tot verdere actie wordt overgegaan
Ziet dat informatie ontbreekt, gaat op zoek naar aanvullende informatie
Maakt onderscheid tussen informatie over de feiten en meningen of interpretaties
Maakt duidelijk en toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken
Bepaalt eerst hoofdlijnen, detailleert later
Integreert nieuw verworven inzichten met bestaande kennis en informatie.

Omgevingsbewustzijn


Prestatie-indicatoren:

Stelt zich op de hoogte van politieke, sociale en wetenschappelijke ontwikkelingen. Past de kennis daarvan toe in de werksituatie.
Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied.
Heeft oog voor ontwikkelingen in verwante of ondersteunende werkgebieden.
Begrijpt aan wat voor politieke en maatschappelijke invloeden het functiegebied bloot staat.
Gaat vaardig om met formele en informele machtsverhoudingen en belangentegenstellingen
Heeft oog voor cultuurverschillen en gaat daar goed mee om

Luisteren


Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Houdt voortdurende contact met gespreksdeelnemers
Geeft door gedrag en houding blijk van interesse in wat de gesprekspartners inbrengen
Reageert op lichaamstaal en verbale signalen met relevante vragen
Toetst of hij begrepen heeft wat de ander wilde zeggen
Geeft een goede samenvatting van wat is gezegd
Vraagt opheldering, reden of oorzaak als wat de ander zegt niet helder is
Stelt vragen als hij de indruk heeft dat de ander nog niet alles heeft gezegd
Komt terug op wat eerder door deelnemers is gezegd
Organisatiesensitiviteit
Begrijpt waarom een actie of mededeling door anderen niet begrepen wordt en past zich aan
Houdt bij het werk rekening met verschillen in bedrijfscultuur
Houdt bij beslissingen rekening met neveneffecten voor collega's of voor andere delen van de organisatie
Zorgt voor goede communicatie over ontwikkelingen en beslissingen naar alle belanghebbende, ook buiten de eigen dienst.

Aanpassingsvermogen


Prestatie-indicatoren:

Houdt overzicht bij onverwachte gebeurtenissen
Herziet een eerder genomen standpunt als dat nodig is voor een goede voortgang van het werk of voor het verbeteren van onderlinge verhoudingen
Heeft ruimte, begrip en respect voor andere dan eigen ideeŽn en gebruiken

Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek
Blijft zakelijk en kalm als er fors weerstand wordt geboden of op de man wordt gespeeld
Neemt verantwoordelijkheid nadat een fout is gemaakt
Blijft effectief functioneren onder tijdsdruk

 

Overige competenties :

Academische opleiding Orthopedagoog of Ontwikkelingspsycholoog

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfunctie:

Spraakpatholoog
Orthopedagoog
Psycholoog
Logopedist

Horizontale mobiliteit: geen

Verticale mobiliteit:
CoŲrdinator
Senior Spraakpatholoog

Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 22-7-2007