Functie: Stafmedewerker Medische Afdeling
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Medische Afdeling
Resultaatgebieden:

Advies

Betreft het inhoudelijke en beleidsmatig adviseren van de leden van het Dagelijks Bestuur, met name de Chef de Clinique, de Beheerder en het Midden Management, m.b.t. medische middelen, het apparatuurbeheer, de automatisering en informatisering, de implementatie van relevante wetgeving, de beroepsinhoudelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen, de organisatie en de bedrijfsvoering van de afdelingen, het onderwijs, de stages en de patiŽntenvoorlichting.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal gegeven adviezen.
Het aantal overgenomen adviezen.
De kwaliteit van de gegeven adviezen.
Kennis van relevante ontwikkelingen op het vakgebied.
Mate van tevredenheid van het management.
Het aantal ingediende klachten
De tijd gelegen tussen het accepteren van de opdracht en het advies

Ontwikkeling

Betreft het bijdragen aan en/of het ontwikkelen en implementeren van projecten, (werk)procedures, protocollen, richtlijnen en informatie-systemen m.b.t. de activiteiten genoemd onder het resultaatgebied Advies.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal gestarte (deel)projecten.
De doorlooptijd en duur van de (deel)projecten.
Mate van tevredenheid van de opdrachtgevers.
Kennis van het toepassingsgebied.
Bijdrage sluit aan bij de behoefte en de vraag.
Kennis van regelgeving en procedures.
Het stellen van de juiste prioriteiten.

Dienstverlening

Betreft het vertalen van het beleid m.b.t. de activiteiten genoemd onder het resultaatgebied Advies en de medische en verpleegkundige inhoudelijke ontwikkelingen in procedures, regelgeving, voorschriften en invoering-strategieŽn en het begeleiden van de invoering daarvan.

Prestatie-indicatoren:

Mate van tevredenheid opdrachtgevers.
Mate van acceptatie van de ontwikkelingen.
De verleende diensten zijn tijdig en volledig.
De door de opdrachtgevers beoogde effecten zijn bereikt.
De bijdrage sluit aan bij de behoefte en de vraag

Kennisoverdracht

Betreft het intern en extern ontwikkelen, organiseren, coŲrdineren, geven en evalueren van trainingen, instructie-bijeenkomsten, symposia en werkbezoeken. Het coachen van personeel direct betrokken bij de primaire zorg, projectmedewerkers, stagiaires en het ontwikkelen en bijhouden van in- en externe netwerken.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal trainingen, bijeenkomsten , symposia, werkbezoeken en netwerken.
Mate van tevredenheid opdrachtgevers.
Mate van tevredenheid klanten.
Goede kwaliteit van de trainingen, bijeenkomsten , symposia en werkbezoeken.
Kennis van ontwikkelingen in de relevante vakgebieden .

Onderzoek

Betreft het opzetten en uitvoeren van onderzoek gericht op de effecten van de door het stafmedewerker gegeven adviezen, gestarte ontwikkelingen en geÔmplementeerd beleid, medisch en verpleegkundig onderzoek.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal onderzoeken.
De onderzoeken zijn volledig.
De onderzoeken zijn tijdig gereed.
Kennis van de relevante onderzoekmethoden.
De uitkomsten van de onderzoeken zijn inzichtelijk. De conclusies van het onderzoek zijn begrijpelijk en toepasbaar.

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Houdt voortdurend contact met gespreksdeelnemers
Pauzeert als een ander wil interrumperen
Geeft door gedrag en houding blijk van interesse in wat de gesprekspartners inbrengen
Reageert op lichaamstaal en verbale signalen met relevante vragen
Toetst of hij begrepen heeft wat de ander wilde zeggen
Geeft een goede samenvatting van wat is gezegd
Vraagt opheldering, reden of oorzaak als wat de ander zegt niet helder is
Stelt vragen als hij de indruk heeft dat de ander nog niet alles heeft gezegd
Komt terug op wat eerder door deelnemers is gezegd

Mondeling Communiceren

Prestatie-indicatoren:

Spreekt duidelijk verstaanbaar
Praat rustig, neemt pauzes, let op reacties van de toehoorders
Formuleert helder en duidelijk
Gebruikt korte zinnen, vermijdt tussenzinnen en andere ingewikkelde constructies
Spreekt in begrijpelijke taal
Kiest zorgvuldig de juiste woorden
Vermijdt vaktaal of legt een begrip uit de vaktaal duidelijk uit
De lichaamstaal, de gebaren, 'de non-verbale communicatie', is effectief en correct
Gebruikt spreekwijzen, taalvormen, die aansluiten bij de wereld van de toehoorders
Brengt de bedoeling van een boodschap goed over
Toetst of de ander de boodschap goed heeft begrepen
Gaat na of er misschien nog vragen zijn bij de toehoorders
Verheldert een probleem met een goed voorbeeld

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Kijkt de klant aan wanneer deze dienstverlening vraagt
Geeft een helder beeld van wederzijdse verwachtingen
Geeft duidelijk aan wat de volgende stap van de dienstverlening inhoudt
Toont begrip voor de wensen en belangen van een klant
Vraagt door, overtuigt zich van de bedoeling van een vraag
Levert maatwerk voor de klant, met diens belang als uitgangspunt
Stuurt een klant niet weg omdat deze een stap in de procedure lijkt te hebben gemist, maar probeert een aangetroffen lacune in te vullen.
Maakt duidelijke afspraken en zorgt voor follow-up
Aanvaardt verantwoordelijkheid voor geleverde diensten en met name voor gemaakte fouten
Vraagt of aan verwachtingen, wensen of behoeften is voldaan, opent mogelijkheid tot correctie
Geeft aan dat men later op deze dienstverlening terug mag komen
Reageert op klacht met prompt herstel, zonder defensief gedrag

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Doet concessies als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen
Helpt anderen hun eigen doelen te bereiken
Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang
Steunt voorstellen van anderen, bouwt daarop voort in de richting van een gemeenschappelijk doel
Blijft meedenken, levert bijdragen, ook wanneer er geen sprake is van een persoonlijk belang
Zet zich in voor het bereiken van win/win opties
Uit zich positief over prestaties van een collega
Helpt collega's, biedt hulp aan
Doet iets waardoor de spanningen in een groep vermindert
Vraagt hulp bij conflicten en problemen

Probleemanalyse:

Prestatie-indicatoren:

Ziet in een vroeg stadium dat er problemen aan gaan komen en signaleert die
Komt, als een probleem zichtbaar wordt, in actie door te zorgen voor informatie en/of een plan voor te ondernemen stappen
Stelt logisch en methodisch vast waar een fout zit en bepaalt evenzo de oorzaak ervan
Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen
Legt verbanden tussen verschillende informaties uit allerlei bronnen over relevante situaties en problemen
Onderzoekt het probleem, verzamelt informatie over achtergronden en oorzaken voordat er tot verdere actie wordt overgegaan
Gebruikt verschillende manieren om ingewikkelde problemen aan te pakken en relevante informatie te verkrijgen
Ziet dat informatie ontbreekt, gaat op zoek naar aanvullende informatie
Maakt onderscheid tussen informatie over de feiten en meningen of interpretaties
Analyseert processen waardoor problemen ontstaan
Analyseert taken en werkprocessen
Maakt duidelijk en toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken
Bepaalt eerst de hoofdlijnen, detailleert later
Benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen
Maakt verschil tussen symptomen en oorzaken duidelijk
Integreert nieuw verworven inzichten met bestaande kennis en informatie

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Reageert op onuitgesproken behoefte van een klant, collega of van een andere dienst.
Begrijpt waarom een actie of een mededeling door anderen niet begrepen wordt en past zich aan
Houdt bij het werk rekening met verschillen in bedrijfscultuur
Schakelt een andere instantie of functie bij voor het oplossen van een probleem
Begrijpt en gebruikt de informele kanalen van de organisatie
Bekijkt het probleem vanuit het standpunt van de andere functie
Houdt bij beslissingen rekening met neveneffecten voor collega's of voor andere delen van de organisatie
Waarschuwt voor consequenties buiten het eigen functiegebied
Is op de hoogte van gebeurtenissen in andere delen van de organisatie en houdt daar rekening mee
Heeft zicht op de verhouding tussen eigen belangen en de belangen van anderen in de organisatie en houdt daar rekening mee in zijn beslissingen
Zorgt voor goede communicatie over ontwikkelingen en beslissingen naar alle belanghebbenden, ook buiten de eigen dienst
Begrijpt de werking van organisatie, ook wanneer die medewerkers schijnt te hinderen bij hun werk. Probeert dat soort hindernissen weg te nemen

Initiatief:

Prestatie-indicatoren::

Vraagt uit zichzelf nadere informatie
Handelt overwegend proactief
Start uit zichzelf nieuwe activiteiten
Is op het juiste moment bij de bal
Is actief in woord en gedrag
Komt in vergaderingen en bij discussies als eerste met voorstellen, oplossingen
Doet iets handigs om de voortgang van een proces weer op gang te brengen of te versnellen
Komt uit eigen beweging met een nieuw plan of een nieuwe oplossing

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek
Blijft zakelijk en kalm als er fors weerstand wordt geboden of op de man wordt gespeeld
Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt
Blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep doen op dienstverlening
Blijft goed functioneren onder snel veranderende of belastende omstandigheden
Neemt verantwoordelijkheid nadat een fout is gemaakt
Gaat goed om met momenten van stilte of verwarring
Herstelt zich snel bij tegenslag of pech
Blijft effectief functioneren onder tijdsdruk

Inzet:

Prestatie-indicatoren:

Toont enthousiasme en bereidheid.
Presteert over de hele lijn beter dan gemiddeld
Zoekt verantwoordelijkheid en uitdaging
Ziet problemen en moeilijkheden als kansen voor goede acties
Stelt verbetering voor
Doet actief mee in het team
Doet iets om lacunes in kennis etc. aan te vullen
Werkt hard om een hoog prestatieniveau te bereiken
Stimuleert anderen tot prestaties door voorbeeldgedrag
Is een harde werker.
Stopt niet met het afhandelen van een urgente zaak omdat het toevallig pauze of einde werktijd is

Plannen en organiseren

Prestatie-indicatoren:

Scheidt hoofdzaken van bijzaken
Stelt prioriteiten en werkt volgens plan
Zorgt er voor dat zaken ordelijk en efficiŽnt kunnen worden afgewerkt
Treft in een verwarde situatie maatregelen om orde op zaken te stellen
Formuleert concrete en meetbare resultaten die bereikt moeten worden
Schakelt anderen in naar rato van bekwaamheid en interesse
Houdt rekening met neveneffecten en met ontwikkelingen op de langere termijn
Stelt de plannen bij als er onderweg hindernissen optreden
Stelt een realistisch actieplan op, benoemt de benodigde middelen, tijdpad, mensen, etc.Overige competenties:

HBO of Academische Opleiding
Ervaring met en/of kennis van verpleegkundig inhoudelijke ontwikkelingen, methodieken en theorieŽn
Schriftelijke en communicatieve vaardigheden
Ervaring in het werken in een professionele omgevingLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Verpleegkundige functies
Stafmedewerker

Horizontale mobiliteit:
Verpleegkundige specialist
Stafmedewerker
Verpleegkundig consulent

Verticale mobiliteit:
CoŲrdinerend stafmedewerker
Beheerder
CHV verpleegafdeling


Home Database functieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 22-7-2007