Functie: Systeembeheerder Radiotherapie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Klinische Fysica
Resultaatgebieden:

Beheer


Betreft het technisch beheer van de medische apparatuur (incl. randapparatuur) binnen de afdeling. De zorg voor een optimale technische beschikbaarheid en veiligheid van de apparatuur wat betreft mechanische, electronische en chemische factoren, inclusief de technische kwaliteitscontrole (preventief en curatief onderhoud, trouble shooting, registratie). Het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften bij het gebruik van apparatuur.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal storingen het aantal accidenten
De staat van onderhoud van de apparatuur
De tijd gelegen tussen een acute storing en het begin van de reparatie
Een volledig en juiste registratie van de storingen en accidenten
Mate van tevredenheid klinisch fysici, medici en paramedici
Goede samenwerking met disciplines binnen de afdeling
Functioneren conform protocollen, procedures en wettelijke voorschriften

Instructie


Betreft het opstellen van veiligheidsinstructies en specificaties wat betreft mechanische en electronische apparatuurparameters en het protocollair bewaken daarvan.

Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en duidelijkheid van de documentatie
Duidelijkheid van de instructies en specificaties
Het aantal gevraagde en opgevolgde adviezen

Co÷rdinatie


Betreft de co÷rdinatie van de voorbereiding en de uitvoering van alle door de Technische Dienst en derden binnen de afdeling te verrichten technische werkzaamheden aan medische apparatuur alsmede het toezicht op de dagelijkse gang van zaken op de mouldroom.

Prestatie-indicatoren:

Het stellen van de juiste prioriteiten
Kwaliteit van het werk
De continu´teit van het werk
Evenwichtige werkverdeling

Advisering Bouw


Betreft het adviseren over de verbouw en nieuwbouw van de afdeling Radiotherapie en over de nieuw aan te schaffen apparatuur.

Prestatie-indicatoren:

De gegeven adviezen worden opgevolgd
De verbouw en nieuwbouw is conform de wensen van het ziekenhuis
Aan alle wettelijke bouw en stralingsbescherming voorschriften is voldaan
De apparatuur is patient- en gebruikersvriendelijk

 

Gedragscriteria:

Flexibel Gedrag


Prestatie-indicatoren:

Objectiveert, toont afstand te kunnen nemen van emotionele situatie.
Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om eenzelfde doel te bereiken.
Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak.
Houdt rekening met positie en karakter van gesprekspartners.

Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Doet concessies als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
Helpt anderen hun doelen te bereiken.
Levert een bijdrage aan een groeps- of afdelingstaak die niet van persoonlijk belang is.
Pakt ideeŰn van anderen positief op en gaat er mee verder.
Uit zich positief over prestaties van een collega.

Klantgerichtheid


Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Mate van tevredenheid opdrachtgevers
Aandacht voor wensen opdrachtgevers

Plannen en Organiseren


Prestatie-indicatoren:

Stelt prioriteiten voor zichzelf en anderen
Ontleedt een opdracht in fasen
Schept randvoorwaarden om ordelijk en efficient te kunnen functioneren
Onderscheidt hoofd- en bijzaken
Reageert adequaat op een onverwachte situatie

Luisteren


Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Pakt signalen op, die anderen zouden kunnen ontgaan.
Geeft door gedrag en houding blijk van interesse in inbreng de gesprekspartners
Vraagt opheldering, reden of oorzaak als wat de ander zegt niet helder is.  

Omgaan met details


Prestatie-indicatoren:

Werkt nauwkeurig en werkt een complexe taak volledig af.
Maakt weinig of geen fouten.
Besteedt zowel aandacht aan de inhoud van het werk als aan de presentatie.
Heeft oog voor routines en procedures.

Probleemanalyse


Prestatie-indicatoren:

Doorziet snel een ingewikkelde situatie en signaleert een belangrijk probleem.
Verheldert oorzaken van problemen.
Herkent relevante patronen in complexe informatie.
Maakt toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken.
Analyseert een taak of een werkproces.
Stelt logisch en methodisch vast waar een fout zit en bepaalt de oorzaak.

Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek.
Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt.
Blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep doen op dienstverlening.
Neemt verantwoordelijkheid nadat een fout is gemaakt.
Is een volhouder.

Voortgangscontrole


Prestatie-indicatoren:

Zoekt of schept orde en regelmaat.
Heeft overzicht over het door hem zelf of anderen te verrichten werk.
Op vaste momenten controleren of zaken zijn afgewerkt.
Anticipeert op knelpunten en belemmeringen.
Bewaakt een proces of een project.
Ontwikkelt toetsbare werkprocedures.

Oordeelsvorming


Prestatie-indicatoren:

Baseert beslissingen op feitelijke informatie
Gaat niet over eÚn nacht ijs
Houdt rekening met alle relevante aspecten of kenmerken van het probleem
Betrekt mogelijke neveneffecten in de overwegingen
Betrekt de juiste instanties en de juiste mensen bij de zaak

Inzet


Prestatie-indicatoren:

Toont enthousiasme en bereidheid; participeert actief; stelt verbeteringen voor.Stelt aan het eigen functioneren hoge eisen en voldoet daaraan
Is een harde werker.
Ziet problemen als kansen.
Doet iets om lacunes in kennis etc. aan te vullen.

 

Overige competenties:

HTS Electrotechniek, bij voorkeur differentiatie Medische Techniek.

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Versneller technicus
Fysisch assistent

Horizontale mobiliteit:
Management

Verticale mobiliteit:
Management


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 22-7-2007