Functie: Gedifferentieerd Radiotherapeutisch Laborant Operationele Bedrijfsvoering
Organisatie: Werkt onder leiding van: Coördinerend Hoofdlaborant
Resultaatgebieden:

Coördinatie

Betreft de coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden van één der teams laboranten (dagelijkse leiding), het zorg dragen voor een goed verloop en voortgang van de werkzaamheden en het bewaken van de kwaliteit daarvan.

Prestatie-indicatoren:

Een evenwichtige werkverdeling

Het stellen van de juiste prioriteiten

De kwaliteit van het werk is goed

De continuïteit van het werk; knelpunten worden snel en adequaat opgelost

Een prettige werksfeer

Het gedrag en de deskundigheid van medewerkers

Een correcte en volledige administratie

Voorbereiding

Betreft het ondersteunen van de radiotherapeut bij het simuleren van de bestralingen van de patiënt, en het berekenen van de toe te dienen stralingsdoses.

Prestatie-indicatoren:

De kwaliteit en kwantiteit van de simulaties en planningen i.r.t. de aard van de verrichting.

De volledigheid, juistheid en uitvoerbaarheid van de simulaties en planningen.

De voorbereidende werkzaamheden zijn tijdig gereed.

Spoedmaskers voldoen aan de gestelde eisen.

Handelt nauwkeurig en conform instructies en veiligheidsvoorschriften.

De radiotherapeut is content met de geleverde prestaties.

Tijdig inschakelen van collega en/of specialist.

Correcte registratie en archivering van bestralingsgegevens.

Correcte bejegening van de patiënt.

Bestraling

Betreft het begeleiden en positioneren van de patiënt op het bestralingstoestel en het uitvoeren van de bestraling.

Prestatie-indicatoren:

Aantal uitgevoerde bestralingen in relatie tot de aard van de behandeling.

Een juiste en nauwkeurige positionering van de patiënt.

De toegediende bestralingsdoses en de gebruikte hulpmiddelen zijn conform voorschrift.

Tijdige signalering en adequate reactie op voorkomende afwijkingen tijdens de bestraling.

Handelt nauwkeurig en conform instructies, normen en veiligheidsvoorschriften.

Correcte registratie en archivering van bestralingsgegevens.

Correcte bejegening van de patiënt.Informatieverstrekking

Betreft het informeren over de gang van zaken bij de voorbereiding en de bestraling en mogelijke bijwerkingen.

Prestatie-indicatoren:

Correcte en begrijpelijke informatie aan de patiënt en diens begeleiders.

Weet welke informatie zelfstandig aan de patiënt gegeven kan worden.

Correcte bejegening van de patiënt.

De presentatie en communicatie van de laborant.Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers

Stimuleert opleiding en ontwikkeling

Weinig of geen persoonlijke conflicten

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken

Pakt signalen op, die anderen zouden kunnen ontgaan.

Geeft door gedrag en houding blijk van interesse in wat de gesprekspartners inbrengen.

Vraagt opheldering, reden of oorzaak als wat de ander zegt niet helder is.

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Aandacht voor de gevoelens van de patiënt en zijn omgeving

Houdt rekening met de situatie van een ander en doet daar iets zinnigs mee

Respect tonen voor mensen met een andere achtergrond of afwijkende mening

Verwoordt gevoelens en behoeften van een ander

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Doet concessies als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.

Helpt anderen hun doelen te bereiken.

Levert een bijdrage voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is.

Pakt ideeën van anderen positief op en gaat er mee verder.

Uit zich positief over prestaties van een collega

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Zoekt of schept orde en regelmaat.

Heeft overzicht over het eigen te verrichten werk.

Op vaste momenten controleren of zaken zijn afgewerkt.

Anticipeert op knelpunten en belemmeringen.

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Stelt zich dienst- en hulpverlenend op.

Aandacht voor wensen opdrachtgever; levert maatwerk.

Mate van tevredenheid patiënt; toont begrip voor wensen van de patiënt.

Aanvaardt verantwoordelijkheid voor gemaakte fouten.

Reageert op klacht met prompt herstel, zonder defensief gedrag.

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Vertoont beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden.

Accepteert gezag; leeft regels, protocollen en afspraken na.

Kent grens van eigen verantwoordelijkheid; signaleert dat nieuwe regels of afspraken nodig zijn.

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Werkt nauwkeurig en werkt een complexe taak volledig af.

Maakt weinig of geen fouten.

Besteedt zowel aandacht aan de inhoud van het werk als aan de presentatie.

Heeft oog voor routines en procedures.

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek.

Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt.

Blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep doen op dienstverlening.

Neemt verantwoordelijkheid nadat een fout is gemaakt.

Is een volhouder.

Flexibiliteit

Prestatie-indicatoren:

Objectiveert, toont afstand te kunnen nemen van emotionele situatie.

Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om eenzelfde doel te bereiken.

Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak.

Houdt rekening met positie en karakter van gesprekspartners.

Integriteit

Prestatie-indicatoren:

Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.

Maakt geen misbruik van macht, voorkennis of persoonlijke informatie.

Overige competenties:

Bewijs van bevoegdheid radiotherapeutisch laborantLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Radiotherapeutisch laborant

Horizontale mobiliteit:

Radiodiagnostisch laborant (incl. echografie)

Medisch nucleair werker

Gedifferentieerd laborant

Verticale mobiliteit:

Leidinggevende laboranten-functies

Database competentieprofielen Home Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 22-7-2007 >