Verpleegkundige

I Resultaatgebieden:

Zorgverlening

Betreft de verantwoordelijkheid voor het verlenen van de verpleegkundige zorg en het geven van uitvoering aan de geplande activiteiten vastgelegd in het verpleegplan en de werkafspraken met de eerste verpleegkundige. Betrekt hierbij alle relevante informatie van patiënt, familie, collega's en andere disciplines en werkt daarbij volgens vastgestelde procedures en protocollen.

Prestatie-indicatoren :

Aandacht voor het welbevinden van de patiënt en voor de veiligheid en rust in diens omgeving
Aandacht voor de lichaamshygiëne en verzorging van de huid van de patiënt
Aandacht voor het eten, drinken en de uitscheiding van de patiënt
Aandacht voor voldoende activiteit van de patiënt
Beschermt patiënt tegen complicaties die kunnen ontstaan door verblijf in het ziekenhuis
Beschermt patiënt tegen ongevallen en verwondingen
Signaleert verpleegproblemen en bespreekt deze met de senior
Vult activiteiten voortkomend uit het verpleegplan en onderzoek/behandelplan in op de activiteitenlijst
Controleert observaties bij de patiënt op hun juistheid om verkeerde conclusies en interpretaties te ermijden
Werkt aan de hand van de doelstellingen en de acties van het verpleegplan
Rapporteert de relevante gegevens over de toestand van de patiënt aan de hand van de geformuleerde verpleegproblemen, het onderzoek/behandelplan en aan de hand van nieuwe gegevens
Maakt gebruik van protocollen en procedures
Consulteert bij onzekerheid de senior

Zorgklimaat

Betreft het welbevinden van de patiënt, klanttevredenheid van de patiënt en de familie. Dit wordt o.a. bepaald door bejegening, aandacht voor individuele wensen en behoeften, klachtenbehandeling, inrichting en privacy.

Prestatie-indicatoren:

Houdt rekening met de privacy van de patiënt
Heeft oog voor de individuele behoeften van de patiënt t.a.v. de wijze van communiceren en persoonlijk contact
Verpleegt tijdens de dienst de aan haar/hem toegewezen patiënten
Betrekt de familie en naasten in het zorgverleningsproces
Draagt zorg voor een goede overdracht aan collega's aan het eind van de dienst


Begeleiding van patiënt en/of familie

Betreft het ingaan op vragen van de patiënt over de gegeven voorlichting en advies betreffende onderwerpen die samenhangen met de aandoening, de ziektebeleving en/of het ziekteverloop. Het leren omgaan van de patiënt met deze gevolgen.

Prestatie-indicatoren:

Bespreekt de beperkingen die te maken hebben met de ziekte en/of opname met de patiënt en leert de patiënt met deze gevolgen omgaan
Informeert de patiënt over de voorbereiding, het verloop en de nazorg van een komend onderzoek
Informeert de patiënt over handelingen die zij aan de patiënt uitvoert en wat consequenties van die handelingen zijn
Signaleert of de patiënt de informatie die de arts gegeven heeft over de resultaten en/of behandeling heeft begrepen

 

II Kritische situaties

- De patiënt als object benaderen
- Het schenden van het beroepsgeheim
- Het verrichten van medische handelingen waartoe men niet bevoegd/bekwaam is
- Het negeren van aanwijzingen van artsen en leidinggevende verpleegkundige
- Het afdelingsbeleid expliciet tegenwerken

III

Gedragscompetenties

Luisteren

Tonen belangrijke informatie op te nemen in gesprekken. Relevante vragen stellen. Ingaan op reacties, ook op non-verbaal gedrag.

Prestatie-indicatoren:

Doorvragen naar redenen en oorzaken.
Openstaan voor bijzondere signalen.
Toetst of hij begrepen heeft wat de ander wil zeggen
Vraagt opheldering als wat de ander heeft gezegd niet helder is

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Ideeën en meningen in toepasselijke en begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken in woorden en lichaamstaal, goed afgestemd op de ander.

Prestatie-indicatoren:

Formuleert helder en duidelijk
Spreekt in begrijpelijke taal
Kiest zorgvuldig de juiste woorden
Brengt de bedoeling van een boodschap goed over
Verheldert een probleem door een goed voorbeeld

Sensitiviteit

Zich bewust tonen van andere mensen, de omgeving en de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen.

Prestatie-indicatoren:

Meldt spontaan dat communicatie niet slaagt
Houdt rekening met omstandigheden waarin de ander verkeert en doet daar iets zinnigs mee
Verwoordt behoeften en gevoelens van anderen
Begrijpt dat iets pijnlijk ligt voor een ander en reageert daarop met adequaat gedrag
Laat een ander in zijn waarde
Tolereert afwijkende meningen
Laat blijken zich bewust te zijn van ethische of morele problemen van een ander
Houdt rekening met de doelstellingen van een ander

Samenwerken

Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

Prestatie-indicatoren:

Past zich aan de groep aan als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen
Levert bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is
Heeft spanningen in een groep verminderd
Uit zich positief over prestaties van een collega

Klantgerichtheid

Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten en een hoge prioriteit geven aan goede dienstverlening en klanttevredenheid.

Prestatie-indicatoren:

Stelt zich dienst en hulpverlenend op
Overtuigt zich van de bedoeling van een verzoek
Opent mogelijkheid tot correctie of bijstelling
Geeft aan dat men terug mag komen
Geeft een helder beeld van wederzijdse verwachtingen
Levert maatwerk voor de klant
Aanvaardt verantwoordelijkheid voor gemaakte fouten
Reageert op klacht met prompt herstel, zonder defensief gedrag


Integriteit

Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in alle beroepsmatige activiteiten.

Prestatie-indicatoren:

Neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen
Is zich goed bewust van eigen normen en waarden.
Geeft aan wanneer onverwacht gedrag buiten de eigen normen en/of beroeps of organisatienormen valt
Houdt aan normen vast ook wanneer dit nadeel, spanning of conflicten met zich mee brengt

Flexibel gedrag

Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken.

Prestatie-indicatoren:

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt
Stapt af van een vooraf gemaakt plan, om een beoogd effect beter of eerder te bereiken
Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om eenzelfde doel te bereiken
Wisselt tijdens het gesprek van informeren naar vragen, van inhoud naar procedure, etc.
Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak
Verandert op het juiste moment van gedrag bij weerstand

Voortgangscontrole

Opstellen en uitvoeren van procedures om de goede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen.

Prestatie-indicatoren:

Overzicht van alle voor de patientengroep relevante zorgprocessen
Overzicht over eigen werklast en de belasting van de verpleegafdelingen.
Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het behandelproces te controleren op afwerking en volledigheid.


Inzet

Stellen van hoge eisen aan het eigen werk en daarnaar handelen. Laten zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie.

Prestatie-indicatoren:

Toont enthousiasme en bereidheid.
Presteert over de hele lijn beter dan gemiddeld
Zoekt verantwoordelijkheid en uitdaging
Ziet problemen en moeilijkheden als kansen voor goede acties
Stelt verbetering voor
Doet actief mee in het team

Stressbestendigheid

Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel.

Prestatie-indicatoren:

Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek
Blijft zakelijk en kalm als er fors weerstand wordt geboden
Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt
Neemt de verantwoordelijkheid nadat een fout is gebeurd
Gaat goed om met moment van stilte of verwarring
Is een volhouder

IV Teamrollen

Groepswerker

Hulpvaardig, integrerend, kan heel goed samenwerken.
Flexibel.
Kan goed luisteren.
Loyaal aan het team.

Bedrijfsman

Richt zich op alledaagse praktijk.
Is praktisch, gebruikt gezond verstand.
Gedraagt zich beheerst en gedisciplineerd.

V Persoonlijkheidskenmerken

Respect

De mate van vriendelijkheid, respect en vertrouwen voor anderen.

- Minstens een 7 scoren op deze factor

Werkinstelling

De mate waarin men hoog wil presteren en integer wil zijn.

- Minstens een 7 scoren op deze factor

VI Overige formele bevoegdheden, vaardigheden en competenties

Beroepsopleiding Verpleegkundige (HBO-niveau)Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-7-2007