Functiegroep: Sollicitanten algemeen. (Waaraan te denken bij een sollicitatiegesprek bij een zorginstelling.)
Resultaatgebieden:

Basisopstelling
Betreft de instelling van een medewerker ten opzichte van de collega's, het besef van het gezamenlijk moeten werken aan een gemeenschappelijke doelstelling. Tevens de consequenties van een multi-disciplinaire aanpak, de bereidheid tot verdere samenwerking: intern over de grenzen van de afdelingen, de diensten en de faciliteiten, extern met de andere instellingen en bedrijven.

  Prestatie-indicatoren:
  De inzet van de medewerker
  De flexibiliteit van de medewerker
  De bejegening van collega's en derden
  Bereid om een tandje bij te schakelen
  Beperkt zich niet uitsluitend tot een formele opdracht van een chef of tot scherp afgebakende grenzen van de eigen functie.

Werkhouding
Betreft de parate en alerte opstelling van de medewerker, gericht op een praktische aanpak van de zorg, het zorgklimaat, het medisch en paramedisch handelen en de ondersteuning daarvan hier en nu, maar tevens gericht op mogelijkheden tot verbetering en vernieuwing.

  Prestatie-indicatoren:
  Is goed bereikbaar
  Ziet dat er werk is en aankomt en onderneemt actie
  Reageert met oog voor prioriteiten op behoeften van patiënten en bewoners en bezoek.
  Doet suggesties voor verbeteringen en vernieuwingen

Dienstverlening
Betreft de bejegening van de patiënten en bewoners , hun verwanten, hun belangenbehartigers en het overige bezoek en daarnaast de kwaliteit van de interne onderlinge dienstverlening.

  Prestatie-indicatoren:
  Houdt rekening met de privacy van de patiënt/bewoner
  Heeft oog voor de individuele behoeften van de patiënt/bewoner, tot uitdrukking komend in de wijze van communiceren, de inhoud van de communicatie, de belangstelling voor de persoon en het persoonlijk contact.
  Betrekt de familie en naasten in het zorgverleningsproces
  Draagt zorg voor een goede overdracht aan de collega's

Kwaliteitsbesef in brede zin.
Betreft de instelling om steeds te streven naar de hoogst bereikbare kwaliteit van het eigen werk, de eigen resultaten en de gezamenlijke resultaten.

  Prestatie-indicatoren:
  Houdt relevante ontwikkelingen in het vakgebied bij
  Informeert collega's over de verworven kennis en ontwikkelingen
  Kijkt kritisch naar de resultaten van het eigen werk en van het team
  Probeert zichzelf en de organisatie te laten leren van fouten
  Ziet kritiek als een mogelijkheid tot verandering en verbetering


Denkbare kritieke situaties:

(Situaties waarbij de sollicitatie de mist kan ingaan of juist slagen.)

Zelf iets niet oppakken en zich daarbij verschuilen achter anderen.
Er doet zich een ongewone omstandigheid voor die extra inspanning vraagt. Daar zou alert en voortvarend op gereageerd moeten worden. In plaats daarvan wordt geklaagd over de situatie en degenen die het extra werk veroorzaakt hebben. Zelf komt men niet in actie omdat anderen daarbij toch niet zouden helpen, geen waardering zullen tonen, etc. Bijgevolg komt het werk niet klaar.

Neemt initiatief.
Er zijn werkprocedures waarbij teveel fouten en vertragingen geconstateerd worden. Klanten en medewerkers worden ontevreden. Sollicitant haalt een paar collega's bij elkaar om aan dit probleem iets te doen. Resultaat: in zeer korte tijd betere werkwijze.

Conflicten voorkomen.
Zonder aanwijsbare oorzaken gaat er duidelijk iets mis in de samenwerking met enkele collega's. Bij voorzichtige pogingen om de mogelijke oorzaak te achterhalen laaien emoties hoog op. Sollicitant maakt hieruit op dat zij zelf een deel van het probleem vormt en schakelt een andere collega in om de goede samenwerking te herstellen. Resultaat: een dreigend conflict wordt met behulp van vaardigheden van de andere collega's binnen de eigen afdeling opgelost.

Geen discipline.
Er wordt bij herhaling een duidelijke aanwijzing gegeven, desondanks wordt volhard in een afgeraden of verkeerde werkmethode. Daardoor wordt altijd schade veroorzaakt.

Te weinig motivatie.
Er wordt van alles gedaan om de sollicitant in beweging te krijgen. Ondanks herhaald aandringen en het aanbieden van hulp en trainingen verandert er niets. Gevolg: samenwerkingsproblemen en stagnatie van de ontwikkeling van de afdeling..

Gedragscriteria:

Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:
  Positief kritische instelling
  Mate waarin men vrijwillig meer doet dan opgedragen.
  Goede samenwerking met andere afdelingen en medewerkers

Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Goed bereikbaar
  Tips voor serviceverbetering
  Mate van tevredenheid van de patiënten en bewoners
  Mate van tevredenheid opdrachtgever

Initiatief

  Prestatie-indicatoren:
  Onderneemt ongevraagd actie
  Gaat op zoek naar informatie
  Komt met oorspronkelijk idee

Inzet, Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren:
  Toont enthousiasme en inzet
  Neemt initiatieven voor aanpassingen
  Leert relevante dingen bij

Overige competenties:

Tenminste MBO+ niveau.
Computerkennis, Windows, Word, Excel.
Werkervaring, brede inzetbaarheid, zicht op werkprocessen.


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over dit profiel kunt u zenden naar: Wim van Osch
Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-7-2007