Functie: Stafmedewerker Anesthesiologie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Afdeling Anesthesiologie
Resultaatgebieden:

Advies
Betreft het inhoudelijke en beleidsmatig adviseren van de leden van het Dagelijks Bestuur, met name de Chef de Clinique, de Beheerder en het Midden Management, m.b.t. het apparatuurbeheer, de standaardisatie van medische middelen, de automatisering en informatisering, de implementatie van relevante wetgeving, de beroepsinhoudelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen, de bedrijfsvoering van de anesthesie ondersteuning, het onderwijs, de stages en de patiëntenvoorlichting.
Prestatie-indicatoren:
Het aantal gegeven adviezen.
Het aantal overgenomen adviezen.
De kwaliteit van de gegeven adviezen.
Kennis van relevante ontwikkelingen op het vakgebied.
Mate van tevredenheid van het management.
Het aantal ingediende klachten
De tijd gelegen tussen het accepteren van de opdracht en het advies


Ontwikkeling
Betreft het bijdragen aan en/of het ontwikkelen en implementeren van projecten, (werk)procedures, protocollen, richtlijnen en informatie-systemen m.b.t. de activiteiten genoemd onder het resultaatgebied Advies.
Prestatie-indicatoren:
Het aantal gestarte (deel)projecten.
De doorlooptijd en duur van de (deel)projecten.
Mate van tevredenheid van de opdrachtgevers.
Kennis van het toepassingsgebied.
Bijdrage sluit aan bij de behoefte en de vraag.
Kennis van regelgeving en procedures.
Het stellen van de juiste prioriteiten.

Dienstverlening
Betreft het vertalen van het beleid m.b.t. de activiteiten genoemd onder het resultaatgebied Advies en de anesthesie/verpleegkundige inhoudelijke ontwikkelingen in procedures, regelgeving, voorschriften en invoering-strategieën en het begeleiden van de invoering daarvan .
Prestatie-indicatoren:
Mate van tevredenheid opdrachtgevers.
Mate van acceptatie van de ontwikkelingen.
De verleende diensten zijn tijdig en volledig.
De door de opdrachtgevers beoogde effecten zijn bereikt.
De bijdrage sluit aan bij de behoefte en de vraag


Kennisoverdracht
Betreft het intern en extern ontwikkelen, organiseren, coördineren, geven en evalueren van trainingen, instructie-bijeenkomsten, symposia en werkbezoeken. Het coachen van personeel direct betrokken bij de primaire zorg, projectmedewerkers, stagiaires en het ontwikkelen en bijhouden van in- en externe netwerken.
Prestatie-indicatoren:
Het aantal trainingen, bijeenkomsten , symposia, werkbezoeken en netwerken.
Mate van tevredenheid opdrachtgevers.
Mate van tevredenheid klanten.
Goede kwaliteit van de trainingen, bijeenkomsten , symposia en werkbezoeken.
Kennis van relevante ontwikkelingen.


Onderzoek
Betreft het opzetten en uitvoeren van onderzoek gericht op de effecten van de door het stafbureau gegeven adviezen, gestarte ontwikkelingen en geïmplementeerd beleid, anesthesie- en verpleegkundig onderzoek.
Prestatie-indicatoren:
Het aantal onderzoeken.
De onderzoeken zijn volledig.
De onderzoeken zijn tijdig gereed.
Kennis van de relevante onderzoekmethoden.
De uitkomsten van de onderzoeken zijn inzichtelijk.
De conclusies van het onderzoek zijn begrijpelijk en toepasbaar.Gedragscriteria:


Luisteren:
Prestatie-indicatoren:
Wacht af
Verkrijgt gewenste informatie


Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:
Prestatie-indicatoren:
Duidelijke weergave van relevante feiten
Nota's en correspondentie zijn foutloos
Correcte stijl


Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid:
Prestatie-indicatoren:
Begrijpelijke taal
Juiste woordkeus
Helder en duidelijk


Klantgerichtheid
Prestatie-indicatoren:
Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Aandacht voor wensen opdrachtgever
Mate van tevredenheid opdrachtgeverVervolg gedragscriteria:


Samenwerken
Prestatie-indicatoren:
Positief kritische instelling
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen


Probleemanalyse:
Prestatie-indicatoren:
Legt verbanden
Benoemt oorzaken van problemen
Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken


Organisatiesensitiviteit
Prestatie-indicatoren:
Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen
Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en/of medewerkers
Blijft binnen de grenzen van het eigen vakgebied


Initiatief:
Prestatie-indicatoren::
Wacht niet af
Zoekt informatie
Komt met idee of oplossing


Prestatiemotivatie:
Prestatie-indicatoren:
Neemt initiatieven voor aanpassingen
Houdt ontwikkelingen op het vakgebied bij
Toont enthousiasme en inzet


Plannen en organiseren
Prestatie-indicatoren:
Onderscheid hoofd- en bijzaken
Reageert adequaat op onverwachte situaties
Ontleedt een opdracht in fasen
Overige competenties:

HBO of Academische Opleiding
Ervaring met en/of kennis van verpleegkundig inhoudelijke ontwikkelingen, methodieken en theorieën
Schriftelijke en communicatieve vaardigheden
Ervaring in het werken in een professionele omgeving
Loopbaanmogelijkheden:


Instroomfuncties:
Verpleegkundige functies
Stafmedewerker

Horizontale mobiliteit:
Verpleegkundige specialist
Stafmedewerker
Verpleegkundig consulent

Verticale mobiliteit:
Coördinerend stafmedewerker
Beheerder
CHV verpleegafdeling


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik mits bronvermelding - Laatst bijgewerkt 2-8-2007