Tandarts assistente

Resultaatgebieden

Agendabeheer

Betreft het maken, registreren en doorgeven van afspraken en vervolgafspraken aan patiŽnten. Het beantwoorden van vragen en opvangen van pijnklachten. Het onderhouden van contacten met de andere praktijken over weekend- en avonddiensten.

Prestatie-indicatoren:

 • De reden van de afspraak is bekend.
 • Weet op een juiste manier om te gaan met patiŽnten met pijnklachten.
 • Blijft onder alle omstandigheden correct naar de patiŽnten.
 • Maakt bij de reservering duidelijk onderscheid tussen controles, spoedgevallen en grote ingrepen.
 • De plaats van de afspraak wordt duidelijk afgesproken
 • Tijdige en correcte afhandeling van activiteiten die uit de afspraak voortvloeien.
 • Correcte bejegening van alle patiŽnten en andere betrokkenen.
 • Mate van tevredenheid tandarts en patiŽnten. Voorbereiding

  Betreft het ontvangen en begeleiden van de patiŽnt, het inschrijven en controleren van de NAW en de verzekeringsgegevens. Het klaarleggen van de benodigde instrumenten en materialen, de patiŽntenkaart en het zorgen voor een goede hygiŽne.

  Prestatie-indicatoren:

 • De patiŽnt wordt op een nette en correcte wijze ontvangen.
 • PatiŽnt krijgt informatie over gang van zaken, wordt gerustgesteld en vragen worden beantwoordt.
 • De patiŽnten- en verzekeringsgegeven worden geverifieerd en correct en volledig geregistreerd.
 • De stoel, de apparatuur zijn schoon en gereed voor gebruik voordat de patiŽnt de spreekkamer binnenkomt.
 • De patiŽntenkaart, de instrumenten en benodigde materialen liggen gereed voordat de patiŽnt in de stoel plaatsneemt.
 • Mate van tevredenheid tandarts en patiŽnten.

  Assistentie

  Het instellen van de apparatuur, het assisteren van de tandarts tijdens de behandeling, het registeren van tandheelkundige, medische gegevens en van de diagnose. Het aangeven van de instrumenten en materialen, het klaarmaken van vul-, afdruk,- en andere materialen, het afzuigen van speeksel en het schoon en droog houden van de mond en het beschermen van de weke delen tijdens de preparatie van gebitselementen. Het registeren van de behandelgegevens ten behoeve van de declaratie, het invullen van de verwijskaarten en het invullen van de opdrachtbonnen voor het tandtechnisch laboratorium.

  Prestatie-indicatoren:

 • De stoel staat gereed en de apparatuur is op de juiste wijze ingesteld, alles is schoon.
 • De tandheelkundige en medische gegevens worden na binnenkomst correct en op de afgesproken wijze geregistreerd.
 • Instrumenten, vul-, afdruk,- en andere materialen liggen op de juiste plaats en in de juiste hoeveelheid gereed.
 • Werkt tijdens de behandeling conform de instructies.
 • Onthoudt zich van commentaar tijdens de behandeling.
 • Weet op welk moment het verlenen van assistentie bij de behandeling kan worden onderbroken voor telefoon of bel.
 • Weet goed in te spelen op een wijziging van de voorgenomen behandeling.
 • Na afloop van de behandeling worden de behandelgegevens conform de coderingssystemen ingevuld.
 • Eventuele verwijskaarten en opdrachtbonnen worden correct en op de afgesproken wijze ingevuld.
 • Handelt conform de Richtlijn Infectiepreventie bij de praktijkhygiŽnische maatregelen.
 • Mate van tevredenheid tandarts en patiŽnten.

  Archief en Administratie

  Betreft het registeren van de verrichtingen, het archiveren van de patiŽntenkaarten en de rŲntgenfoto's. Het voeren van de patiŽntenadministratie, het verwerken van de gegevens van de specialist en de mondhygiŽnist op de patiŽntenkaart. Het bijhouden van de debiteuren- en crediteurenadministratie, het ontvangen en afboeken van betalingen, het uitschrijven van kwitanties en de daarmee samenhangende correspondentie. Het kunnen omgaan met pc en het gebruiken van de voor de praktijk relevante computerprogramma's.

  Prestatie-indicatoren:

 • De verrichtingen worden direct na de behandeling conform instructies en coderingsvoorschriften geregistreerd.
 • Het aantal verrichtingen en de gebruikte codering komt overeen met de feitelijk gedane verrichtingen
 • De rekeningen worden op correcte wijze gereed gemaakt voor verzending en na akkoord verzonden.
 • Betalingen worden geregistreerd en afgeboekt.
 • Er is een duidelijk inzicht in verplichtingen en openstaande vorderingen.
 • De patiŽntenkaarten zijn volledig en correct ingevuld.
 • Alle patiŽntenkaarten, rŲntgenfoto's, correspondentie en andere relevante informatie zijn volgens het afgesproken systeem gearchiveerd en terug te vinden.
 • Het archief is volledig en alle stukken zijn eenvoudig te terug te vinden.
 • Beheerst en gebruikt de relevante computerprogramma's goed.
 • Weet kleine verstoringen van computerprogramma's zelf oplossen.
 • Mate van tevredenheid tandarts en patiŽnten.

  PatiŽntenzorg en Informatievertrekking

  Betreft het uitvoeren van kleine reparaties aan protheses, het uitvoeren van fluorideapplicaties, het nemen van afdrukken en het maken en ontwikkelen van rŲntgenfoto's. Het geven van informatie over te verwachten gevolgen van de behandeling, het gebruik en het onderhoud protheses e.d. Het geven van voorlichting over mondgezondheid, het geven van instructies over mondhygiŽne en het beantwoorden van vragen en hoe om te gaan met pijnklachten.

  Prestatie-indicatoren:

 • Heeft de vereiste kennis om kleine reparaties op correcte wijze uit te voeren.
 • Is op hoogte van werking en gebruik fluoride en mondhygiŽne- middelen.
 • Is op de hoogte van mogelijke klachten bij de verschillende behandelingen.
 • Geeft de juiste voorlichting en geeft schriftelijke patiŽntenfolders mee.
 • Toont begrip en geduld bij de instructie en voorlichting.
 • Houdt zich bij het maken en ontwikkelen van de foto's aan de regels op gebied van de stralingshygiŽne.
 • Heeft inzicht in de verschillende klachtenpatronen.
 • Schat de urgentie van klachten goed in.
 • Vraagt door indien de klachten vaag zijn.
 • Is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het eigen vakgebied.
 • Mate van tevredenheid tandarts en patiŽnten.

  Beheer en Reiniging

  Betreft het beheer van de materialenvoorraad, het bestellen van de medische middelen, de disposables en de kantoorbenodigdheden. Het verzenden van techniekwerk en het retour ontvangen daarvan. Het reinigen, desinfecteren en opbergen van instrumentarium en het reinigingen van de afzuigunit. Het controleren van instrumenten op functionaliteit en het (doen) uitvoeren van kleine reparaties. Het periodiek schoonmaken en onderhouden van ontwikkelapparatuur, autoclaaf, ultrasoon en reinigingsapparatuur.

  Prestatie-indicatoren:

 • Alle disposables, medische middelen en hulpmiddelen en noodzakelijke onderdelen van apparatuur zijn in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats aanwezig.
 • Er is een inzichtelijk en efficiŽnt voorraadbeheer.
 • De binnenkomende goederen worden vergeleken met de bestellingen.
 • De facturen worden gecontroleerd op juistheid.
 • Heeft een goed overzicht over de voorraad en de doorloopsnelheid van de verschillende medische middelen, de disposables en kantoorbenodigdheden
 • Verzending naar het laboratorium en de wijze waarop vindt plaats volgens de onderlinge afspraken daarover.
 • Let goed op dat de retourzendingen uit het laboratorium op tijd zijn en rappelleert zonodig tijdig.
 • De reiniging en desinfectie vindt periodiek en volgens de afspraken en wettelijke voorschriften plaats.
 • De reiniging van de afzuigunit geschiedt dagelijks.
 • Handelt conform de Richtlijn Infectiepreventie bij de praktijkhygiŽnische maatregelen.
 • De instrumenten worden periodiek op functionaliteit gecontroleerd.
 • Kleine reparaties geschieden zonder tussenkomst van de tandarts.
 • Grote reparaties en vervangingen worden tijdig doorgegeven.
 • Mate van tevredenheid tandarts.

  Gedragscriteria

  Plannen en organiseren
  Prestatie-indicatoren:

 • Scheidt hoofdzaken van bijzaken
 • Stelt prioriteiten en werkt volgens plan
 • Stelt randvoorwaarden om de zaken ordelijk en efficiŽnt af te werken
 • Zorgt er voor dat zaken ordelijk en efficiŽnt kunnen worden afgewerkt
 • Treft in een verwarde situatie maatregelen om orde op zaken te stellen
 • Schakelt anderen in naar rato van bekwaamheid en interesse
 • Houdt rekening met neveneffecten en met ontwikkelingen op de langere termijn
 • Stelt de plannen bij als er onderweg hindernissen optreden

  Samenwerken
  Prestatie-indicatoren:

 • Doet concessies als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen
 • Helpt anderen hun eigen doelen te bereiken
 • Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang
 • Steunt voorstellen van anderen, bouwt daarop voort in de richting van een gemeenschappelijk doel
 • Blijft meedenken, levert bijdragen, ook wanneer er geen spraken is van een persoonlijk belang
 • Uit zich positief over prestaties van een collega
 • Helpt collega's, biedt hulp aan
 • Vraagt hulp bij conflicten en problemen

  Initiatief
  Prestatie-indicatoren:

 • Vraagt uit zichzelf nadere informatie
 • Handelt overwegend proactief
 • Start uit zichzelf nieuwe activiteiten
 • Is op het juiste moment bij de bal
 • Grijpt een kans aan
 • Is actief in woord en gedrag
 • Doet iets handigs om de voortgang van een proces weer op gang te brengen of te versnellen
 • Komt uit eigen beweging met een nieuw plan of een nieuwe oplossing

  Inzet
  Prestatie-indicatoren:

 • Toont enthousiasme en bereidheid
 • Presteert over de hele lijn beter dan gemiddeld
 • Zoekt verantwoordelijkheid en uitdaging
 • Ziet problemen en moeilijkheden als kansen voor goede acties
 • Stelt verbeteringen voor
 • Doet actief mee in het team
 • Doet iets om lacunes in kennis aan te vullen
 • Werkt hard om een hoog prestatieniveau te bereiken
 • Is een harde werker
 • Stopt niet met het afhandelen van een urgente zaak omdat het toevallig pauze of einde werktijd is

  Klantgerichtheid
  Prestatie-indicatoren:

 • Heeft oog voor de hulp en de diensten die mensen van elkaar zouden willen ontvangen en is bereid die te geven
 • Kijkt de klant aan wanneer deze dienstverlening vraagt
 • Geeft een helder beeld van wederzijdse verwachtingen
 • Geeft duidelijk aan wat de volgende stap van de dienstverlening inhoudt
 • Toont begrip voor de wensen en belangen van een klant
 • Vraagt door, overtuigt zich van de bedoeling van een vraag
 • Levert maatwerk voor de klant, met diens belang als uitgangspunt
 • Maakt duidelijke afspraken en zorgt voor follow up
 • Aanvaardt verantwoordelijkheid voor geleverde diensten en met name voor gemaakt fouten
 • Vraagt of aan verwachtingen, wensen of behoeften is voldaan, opent mogelijkheid tot correctie
 • Geeft aan dat men later op deze dienstverlening terug mag komen
 • Reageert op terechte klanten met prompt herstel, zonder defensief gedrag

  Luisteren
  Prestatie-indicatoren:

 • Laat de ander uitspreken
 • Houdt voortdurend contact met gespreksdeelnemers
 • Pauzeert als een ander wil interrumperen
 • Geeft door gedrag en houding blijk van interesse in wat de gesprekspartners inbrengen
 • Reageert op lichaamstaal en verbale signalen met relevante vragen
 • Toetst of zij begrepen heeft wat de ander wilde zeggen
 • Geeft een goede samenvatting van wat is gezegd
 • Vraagt opheldering, reden of oorzaak als wat de ander zegt niet helder is
 • Stelt vragen als zij de indruk heeft dat de ander nog niet alles heeft gezegd
 • Komt terug op wat eerder door deelnemers is gezegd

  Stressbestendigheid
  Prestatie-indicatoren:

 • Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek
 • Blijft zakelijk en kalm als er fors weerstand wordt geboden of op de man wordt gespeeld
 • Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt
 • Blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep doen op dienstverlening
 • Blijft goed functioneren onder snel veranderende of belastende omstandigheden
 • Neemt verantwoordelijkheid nadat een fout is gemaakt
 • Gaat goed om met momenten van stilte of verwarring
 • Herstelt zich snel bij tegenslag of pech
 • Blijft effectief functioneren onder tijdsdruk

  Voortgangscontrole
  Prestatie-indicatoren:

 • Zoekt of schept orde en regelmaat in het werk
 • Controleert eigen werk
 • Controleert voortgang en resultaten van een werkproces of project
 • Rappelleert uit eigen beweging wanneer informatie achterwege blijft
 • Anticipeert op knelpunten en belemmeringen Vraagt om terugmelding of rapportage, maakt vervolgafspraken

  Schriftelijk communiceren
  Prestatie-indicatoren:

 • Schrijft een correcte brief of notitie
 • Schrijft duidelijke verslagen en brieven
 • Teksten zijn logisch opgebouwd en hebben een goede structuur
 • Correcte spelling en zinsbouw
 • Correct taalgebruik, vermijdt jargon
 • Schrijft een beknopt, helder en relevant gespreksverslag

  Flexibiliteit
  Prestatie-indicatoren:

 • Objectiveert, toont afstand te kunnen nemen van emotionele situaties
 • Overweegt de kansen en mogelijkheden van een nieuwe situatie
 • Brengt waardering op voor een onverwacht nieuw gezichtspunt
 • Stapt af van een vooraf gemaakt plan, om een beoogd effect beter of eerder te bereiken
 • Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om eenzelfde doel te bereiken
 • Wisselt tijdens het gesprek van informeren naar vragen, van inhoud naar procedure, etc.
 • Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak
 • Verandert op het juiste moment van gedrag bij weerstand
 • Past stijl van leidinggeven en informeren aan, afhankelijk van situatie en persoon

  Overige competenties

 • Opleiding voor Tandartsassistente
 • Kennis van relevante automatiseringsprogramma's.

  Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
  Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-7-2007