Verpleegkundige: differentiatie onderwijs en begeleiding


Resultaatgebieden:


Ondersteuning en advies

Betreft het bieden van ondersteuning aan verpleegkundigen en eerste verpleegkundigen en adviseren van de HV bij ontwikkelingen op het (differentiatie)gebied. Het deelnemen aan de eigen verpleegeenheid overstijgend overleg, het samenwerken en het uitwisselen van informatie en kennis met andere gedifferentieerd verpleegkundigen op de eigen verpleegeenheid en op andere verpleegeenheid/afdelingen.

Prestatie-indicatoren:

ondersteund instruerend verpleegkundigen en eerste
verpleegkundigen.
Adviseert de HV met betrekking tot ontwikkelingen op het (differentiatie)gebied van de gedifferentieerd verpleegkundige.
Onderhoudt contacten met andere gedifferentieerd verpleegkundigen op de verpleegeenheid/ afdelingen en op andere afdelingen.
Draagt zorg voor een goede samenwerking met en tussen andere gedifferentieerd verpleegkundigen, eerste verpleegkundigen, verpleegkundigen en andere medewerkers die op de eenheid/afdeling betrokken zijn bij het primaire proces.
Draagt zorg voor de uitwisseling van informatie en kennis met andere verpleegeenheid/afdelingen.
Goede samenwerking met collega gedifferentieerd verpleegkundigen binnen en buiten de eigen verpleegeenheid/ afdeling.


Ontwikkeling en Implementatie


Betreft het actief vorm geven aan het opleidingsplan op de (organisatorische) eenheid en het ontwikkelen en implementeren van onderwijsactiviteiten. Het inventariseren van de (bij-)scholingsbehoefte op de eenheid, het ontwikkelen en onderhouden van contacten met interne bureaus en diensten gericht op onderwijs en stagebegeleiding en het deel nemen aan eenheidsoverstijgende overlegsituaties aangaande onderwijs en begeleiding.

Prestatie-indicatoren:

Levert een bijdrage aan de ontwikkeling, de implementatie en de bewaking van het opleidingsplan op de eenheid.
Schept voorwaarden voor een lerende eenheid, zodat eerste verpleegkundigen en verpleegkundigen kunnen leren hun kennis te vergroten.
Ontwikkelt en onderhoudt contacten met interne bureaus en diensten gericht op onderwijs en stagebegeleiding.
Inventariseert de onderwijsbehoefte op de afdeling en schept voorwaarden voor de toetsing van de bekwaamheden van eerste verpleegkundigen en verpleegkundigen.
Ontwikkelt, organiseert of geeft verpleegkundig klinische lessen.
Is aanspreekpunt en verstrekt informatie met betrekking tot bij- en nascholing.
Blijft op de hoogte van ontwikkelingen op verpleegkundig onderwijsgebied.


Begeleiding Stagiaires


Betreft het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het eenheidsbeleid met betrekking tot stages en aan een begeleidingsprogramma voor stagiaires en het ondersteunen van de begeleider van stagiaires.

Prestatie-indicatoren:

Ontwikkelt het begeleidingsprogramma voor stagiaires en levert een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van een eenheidsbeleid m.b.t. stages.
CreŰert voorwaarden voor een goede begeleiding van stagiaires en draagt zorg voor de kwaliteit en continu´teit van de begeleiding van stagiaires.
Plant, instrueert en ondersteunt de begeleiders van stagiaires.
Signaleert problemen tussen begeleiders en stagiaires en zoekt hiervoor oplossingen.
Bewaakt de kwaliteit en continu´teit van de begeleiding in overleg met de HV.


Begeleiding nieuwe medewerkers


Betreft het leveren van een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers, het zorg dragen voor de ondersteuning van de begeleiding van nieuwe medewerkers.

Prestatie-indicatoren:

Levert een bijdrage aan het creŰren van voorwaarden voor de uitvoering van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers.
Organiseert de planning en introductie van nieuwe medewerkers.
Verleent ondersteuning aan de werkbegeleiding van nieuwe medewerkers.
Signaleert problemen tussen nieuwe medewerkers en de werkbegeleiders en zoekt hiervoor oplossingen.
Bewaakt en evalueert de kwaliteit en continu´teit van de werkbegeleiding.
Is aanspreekpunt voor werkbegeleiders en nieuwe medewerkers.

Gedragscriteria:

Plannen en organiseren


Prestatie-indicatoren:

Treft in een verwarde situatie maatregelen om orde op zaken te stellen
Ontleedt een opdracht in fasen
Schakelt anderen in naar rato van bekwaamheid en interesse
Ziet scherp vooruit
Onderscheidt hoofdzaken van bijzaken
Reageert adequaat op een onverwachte complicatie


Flexibel gedrag:


Prestatie-indicatoren:

Objectiveert, neemt gevoelsmatig enige afstand van situatie
Brengt waardering op voor een afwijkend standpunt
Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak
Verandert van gedragslijn als het gewenste effect in gevaar is
Houdt rekening met positie of karakter van gesprekspartners
Profiteert van een toevallig veranderende omstandigheid


Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Past zich aan de groep aan als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen
Levert bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is
Heeft spanningen in een groep verminderd
Uit zich positief over prestaties van een collega

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Formuleert helder en duidelijk
Spreekt in begrijpelijke taal
Kiest zorgvuldig de juiste woorden
Brengt de bedoeling van een boodschap goed over
Verheldert een probleem door een goed voorbeeld

Organisatiesensitiviteit:

Prestatie-indicatoren:

Houdt bij het werk rekening met verschillen in bedrijfscultuur
Schakelt een andere instantie of functie bij voor het oplossen van een probleem
Begrijpt en gebruikt de informele kanalen van de organisatie
Bekijkt het probleem vanuit het standpunt van de andere functie
Houdt bij beslissingen rekening met neveneffecten voor collega's of voor andere delen van de organisatie

Visie:

Prestatie-indicatoren:

Wijst op volstrekt nieuwe problemen en nieuwe situaties die voor anderen nog niet zo duidelijk zijn
Legt het accent bij de toekomstige mogelijkheden en bij de problemen van vandaag
Werkt aan doelen en plannen op langere termijn, ten minste over enkele jaren
Komt met aantrekkelijke en praktische voorstellen
Stemt plannen af op veranderingen en vernieuwingen, met name ook buiten het eigen bedrijf en buiten het eigen beroep
Heeft goed zicht op trends zoals ontwikkelingen in het beroep en op de arbeidsmarkt en ziet de consequenties daarvan voor het werk en voor de organisatie.

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Vraagt uit zichzelf nadere informatie
Doet iets wat niet gevraagd wordt
Grijpt een kans aan
Is actief in woord en gedrag
Onderneemt iets om de voortgang te versnellen
Komt uit eigen beweging met idee of oplossing

Aanpassingsvermogen

Prestatie-indicatoren:

Houdt overzicht bij onverwachte gebeurtenis
Stelt zich snel in op nieuwe situatie
Heeft bij verandering oog voor prioriteiten
Kiest nieuw doel wanneer nodig
Werkt in crisissituatie de belangrijkste taak goed af


Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek
Blijft zakelijk en kalm als er fors weerstand wordt geboden
Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt
Neemt de verantwoordelijkheid nadat een fout is gebeurd
Gaat goed om met moment van stilte of verwarring
Is een volhouder

Overige competenties:

Verpleegkundige Beroepsopleiding (HBO-niveau)
Eerste fase Midden Management Opleiding

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfunctie:
Eerste verpleegkundige

Horizontale mobiliteit:

Gedifferentieerd verpleegkundige op een andere eenheid/afdeling
Projektmedewerker

Verticale mobiliteit:

Hoofdverpleegkundige
Stafmedewerker
Nurse practioner

 


Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 4-7-2007