Resultaatgericht competentieprofiel

 

Zakelijk Leider (administratief en financieel coŲrdinator)

 

I††† Resultaatgebieden

 

1.       Verhoging van efficiŽntie en effectiviteit van de landelijke AK-organisaties

Prestatie indicatoren:

       De erkende landelijke AK-organisaties die dit vragen krijgen ondersteuning op het vlak van financiŽle, administratieve en/of personeelsdossiers.

 

2.       Het financieel beleid stelt VCA in staat de opdrachten van het beleidsplan uit te voeren

Prestatie indicatoren:

       Er is een financieel plan voor de beleidsperiode en dit is in evenwicht.

       Afstemming financieel-economisch beleid op het beleid van VCA.

       VCA levert inspanningen om het huidige budget te behouden en aan te passen aan de noden van de organisatie.

       Goed functionerende controleprocedures, planning en controlefuncties, controlecyclus.

       Heldere en betrouwbare financieel-economische rapportages.

       Concrete resultaten van het geÔnitieerde en gevoerde beleid.

       Het budget per structuur, strategische doelstelling, team en werksoort is zichtbaar.

       Er is een goede afstemming, timing en goede onderlinge verhouding van inkomende en uitgaande geldstromen. †Subsidiedossiers en geldstromen van VCA zijn duidelijk en worden opgevolgd.

       Jaarlijks is er een liquiditeitsplanning en een middelenplanning met optimale ďreturn on investmentĒ.†

       De boekhouding van VCA beantwoordt aan de huidige vzw-wetgeving.

       Verplichtingen worden zorgvuldig en op het juiste tijdstip nagekomen.

       Juiste en tijdige binnenkomst van inkomsten wordt gestuurd en bewaakt.

       Gelden die niet direct kunnen of moeten worden aangewend worden wijs, rentegevend, in bedrijven en fondsen die passen bij de bedrijfsdoelstellingen belegd .

       Beleggingen geschieden veilig, waar nodig snel en praktisch toegankelijk en voorts tegen maximale opbrengst.

       De externe en interne reputatie van VCA, met name op het gebied van zorgvuldig en verantwoord financieel-economisch beleid, wordt als positief ervaren.

Dit resultaatgebied wordt gerealiseerd in overleg met de Directeur en de Stafmedewerkers.

 

3.       Er is een professioneel en zorgzaam personeelsbeleid binnen het VCA

Prestatie indicatoren:

       Er is een duidelijk personeelsbeleid binnen VCA en dit per structuur (Steunpunt, Brusselwerking, Palmyra).

       Er is afstemming tussen de competenties van de medewerkers en de noden van de organisatie.

       Nieuwe medewerkers zijn begeleid tijdens de proefperiode.

       VCA medewerkers krijgen kansen tot vorming, training en opleiding.

       VCA medewerkers zijn een team.

       Er wordt permanent gewaakt over veiligheid, gezondheid en welzijn.

       Er is een systeem om het personeelsbeleid op te volgen.

Dit resultaatgebied wordt gerealiseerd in samenwerking met de Directeur, de Manager Palmyra en de Stafmedewerker Vorming & IKZ.

 

4.       De centrale administratie en het secretariaat zijn aangepast aan de opdrachten van VCA

Prestatie indicatoren:

       VCA beschikt over een administratief team om haar opdrachten uit te voeren en ondersteuning te geven aan de stafmedewerkers.

       De personeelsadministratie staat op punt en wordt adequaat opgevolgd.

       Administratieve en financiŽle procedures zijn ingevoerd en worden opgevolgd.

       Geautomatiseerde en gecomputeriseerde systemen werken veilig en correct.† De operationele systemen voorzien in juiste en relevante bedrijfsinformatie.

       Er is een efficiŽnte en effectieve informatiedoorstroming binnen VCA.

       Financieel-administratieve ondersteuning van en de informatievoorziening aan bedrijfsonderdelen, respectievelijk de accountants, de Raad van Bestuur, de sociale verzekeringsorganen, de banken, de overheid en de fiscus zijn kwaliteitsvol.

 


5.       Het informaticanetwerk is aangepast aan de ondersteuningsopdrachten van VCA

Prestatie indicatoren:

       VCA beschikt over de nodige software om haar ondersteuningsopdrachten uit te voeren.

       VCA werkt met open source software die evenwaardige functionaliteit biedt in vergelijking met het commerciŽle aanbod.

       Er is een onderhouds- en investeringsplan m.b.t. informatica en automatisering.

 

6.       De infrastructuur waarover VCA beschikt, voldoet aan de vereisten van de steunpuntwerking en niet decretale opdrachten.

Prestatie indicatoren:

       VCA kan gebruik maken van voldoende functionele lokalen.

       De VCA lokalen zijn goed onderhouden, verlicht en verlucht.

       VCA beschikt over de nodige apparatuur.

Dit resultaatgebied wordt gerealiseerd in samenwerking met de Manager Palmyra.

 

7.       Participatie in de organisatie van het VCA

Betreft het verkennen van de situaties in de commerciŽle, technologische, sociale, financiŽle, fiscale, publiekrechtelijke en politieke bedrijfsomgeving op ontwikkelingen, trends en veranderingen die consequenties zullen hebben voor financieel-economische aspecten van het beleid van VCA, het rapporteren daarover en het ontwikkelen van toekomstscenarioís. Verder het uitwerken van plannen en beleidsvoorstellen die een gezond financieel-economisch voortbestaan van VCA ondersteunen en veilig kunnen stellen.

Prestatie indicatoren:

       Inspirerend en loyaal functioneren in het directieteam.

       De stafmedewerker draagt bij aan de beleidsplanning en de jaarplanning/jaarverslaggeving van het VCA wat betreft de administratieve, financiŽle en personeelsopdrachten.

       De stafmedewerker verzorgt de eindredactie van het financieel plan en de jaarlijkse afrekening/afsluiting van het VCA.

       De stafmedewerker doet aan kwaliteitsbewaking volgens de principes van de kwaliteitszorg (plannen, uitvoeren, evalueren, verbeteren) en draagt bij tot de kwaliteitszorg volgens de afspraken van het kwaliteitsplan en het intern kwaliteitsbeleid.

       De stafmedewerker maakt een begroting voor de eigen opdrachten in overleg met de directeur.

       De stafmedewerker volgt nauwgezet de VCA procedures (specifiek wat betreft budgetopvolging).

 

II†† Formele competenties: bevoegdheden, bekwaamheden en vaardigheden.

 

         Afgeronde academische opleiding in het vakgebied (gedragswetenschappen, rechten, economie of bedrijfskunde).

         Voortgezette studies personeel en arbeid, cursussen gesprekstechniek, veranderkunde, conflictmanagement, vakopleidingen in de bedrijfstak, etc

         Een aantal jaren ervaring als goed functionerend manager in belangrijke functies in het personeel-, organisatie-, opleiding-, veiligheid-, en advieswerk of in hoofdactiviteiten van de bedrijfstak.

         Kennis van informatisering en elektronische dataverwerking.

         Ervaring met de gangbare IT office toepassingen,

 

III Kritieke situaties

  1. Geen visie, geen eigen standpunt, slappe houding bij onderhandelingen en beslissen.
  2. Geen goede netwerken, slechte perscontacten, slecht bedrijfsimage.
  3. Slecht beleid, foutieve beslissingen, slechte adviezen.
  4. Complotteren, informatielekken, disloyaliteit.
  5. Discriminatie, nepotisme, corruptie, machtsmisbruik.
  6. Geen vertrouwen bij de medewerkers.
  7. Geen vertrouwen bij het management.

V† Gedragscompetenties

 

Gedragscompetenties worden aangegeven met cijfers van 1 tot 5 waar 1 het minst van toepassing is en 5 het meest van toepassing.

 

1.       Informatieverwerkend gedrag

       flexibiliteit

4

       visie

5

       probleemanalyse

5

       oordeelsvorming

5

       nauwkeurigheid

4

       veranderingsgerichtheid

4

       bedrijfsidentificatie

5

 

2.       Interactief gedrag

       sociale vlotheid

5

       schriftelijke communicatie

4

       samenwerken

5

       overtuigingskracht

5

       mondelinge communicatie

4

       mondelinge presentatie

4

       luisteren

4

       empathie

4

       assertiviteit

4

 

3.       Persoonsgebonden gedrag

       energie

4

       integriteit

5

       leervermogen

3

       optreden

5

       presentatiemotivatie

3

       stressbestendigheid

5

       zelfinzicht

4

 

4.       Beheersmatige vaardigheden

       zelfontplooiing

3

       voortgangscontrole

4

       plannen en organiseren

5

 

5.       Leiderschap

       coaching

4

       delegeren

5

       leidinggeven

5

 

6.       Probleemoplossend gedrag

       creativiteit

5

       beslissen

5

       vasthoudendheid

4

       initiatief

4

       marktgerichtheid

3

       organisatiesensitiviteit

5

       klantgerichtheid

4

 


IV Teamrollen

 

1.       Voorzitter

       moet kunnen optreden als voorzitter van werkgroepen rond administratie, personeelsbeleid en financiŽn

       vervult de rol van voorzitter in belangrijke voorlichtings- en overlegsituaties.

 

2.       Maker/Producent

       moet praktische projecten uitvoeren

       prioriteiten stellen, doelen aangeven, zichtbare resultaten leveren.

 

3.        Specialist

       kent het werkgebied, kent het vak

 

4.       Bedenker

       †moet creatieve oplossingen vinden en creatief tegenspel bieden in nieuwe situaties
Home Database competentieprofieleDownload deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Copyright 2005 VCA Be Auteurs VCA Be- Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 3-8-2007