Checklist werken met professionele autonome netwerken.

 

Georganiseerde zelfsturing voor (netwerken van) competente professionals binnen en buiten organisaties veronderstelt aanwezigheid van professionele competenties bij u zelf en in de omgeving.

Belangrijk is de bereidheid om (tijdelijk en binnen de eigen mogelijkheden) professionele medewerking te verlenen voor het bereiken van een relevant resultaat.

 

Competent

Competentie: Gedrag waartoe iemand bevoegd, bereid, bekwaam en in staat is.

 

Aanpak:

 

Formuleer een  te bereiken zichtbaar resultaat, geef daarbij indicaties over de te volgen weg en over meetbaarheid van de voortgang..

 

Zoek medestanders, draagvlak, middelen voor het te bereiken resultaat en de te volgen werkwijze.

 

Ga zelfstandig opereren als een professioneel éénmans open netwerk (Zie hiervoor verschillende teksten over “be(e)zons” op de Li Po websites)

 

Óf:

 

Stel, uit en met medestanders, een actief, tijdelijk, open netwerk in, gekoppeld aan dit resultaat en deze werkwijze (Zie Be(e)zon model)

 

Verdeel voorlopig rollen en voorlopige werkzaamheden.

 

Gebruik tijdbesparende moderne communicatiemiddelen.

Regel de communicatie zo dat deelnemers aan het netwerk en de aangesloten systemen alle voor het te bereiken resultaat en het samenwerken belangrijke informatie ontvangen.

 

Werk met elkaar samen in resultaatgerichte tijdelijke verbanden.

“Vergader” als compleet netwerk hooguit sporadisch, eigenlijk alleen wanneer dat voor het bereiken van een resultaat absoluut noodzakelijk is.

 

Bepaal zichtbare meetpunten voor de voortgang.

 

Meet de voortgang, meld het resultaat, stel de te volgen weg bij.

 

Controleer:

 

Bepaal van tijd tot tijd de vitaliteit en de fitness van het actieve open netwerk aan de hand van de volgende vragen:

 

Is aan het te bereiken resultaat duidelijk behoefte bij anderen?

 

Is er voldoende voeding? (Ideeën, middelen, voldoende ruimte om naar het te bereiken resultaat toe te werken)

 

Zijn er voldoende voor anderen zichtbare activiteiten, resultaten, producten van het netwerk?

 

Is er sprake van zichtbare uitzaaiing? (Worden anderen gemotiveerd om mee te gaan werken, ruimte of middelen te verschaffen, of zelf op eigen houtje naar dit resultaat toe te gaan werken?)

 

Ontstaan er alternatieven met verschil in fitness? (Alternatieven voor de formulering of inkadering van het te bereiken resultaat, voor samenwerking met anderen of voor de algehele werkwijze. Zijn er soms gewoon “gelukstreffers” die de fitness of een goede voortgang van het proces bevorderen?)

 

Zijn er aan het te bereiken resultaat gekoppelde concurrerende en wedijverende systemen actief binnen en buiten het ingestelde netwerk?

 

Zijn er zichtbare tekenen van vernieuwing, ontwikkeling?

 

Gezondheid, vitaliteit:

 

Wanneer op één of meer van de vragen geen duidelijk positief antwoord gegeven kan worden is het tijd voor heroverweging:

 

Welke acties kunnen worden ondernomen om lage of negatieve scores te verbeteren?

 

Is het beoogde resultaat nog steeds alle moeite wel waard?

 

Alle antwoorden op de toetsvragen positief, wijst op een normale, gezonde situatie.

 

Het enige knelpunt blijft de relatieve fitness van het netwerk ten opzichte van andere, op hetzelfde resultaat gerichte netwerken.

 

Misschien wordt het gewenste resultaat sneller bereikt door samenwerking met die anderen?

 

Maar, hoe dan ook, er is activiteit, beweging, in de richting van het door het netwerk gewenste resultaat.

 

Met een beetje geluk is behaalt het actieve netwerk de overwinning.Home Vragen of tips over deze teksten kunt u zenden naar: Wim van Osch

 

 

Copyright Li Po 2008. Deze tekst kan vrij worden overgenomen en aangepast voor eigen gebruik, mits bronvermelding. Laatst gewijzigd 28 dec 2008, WvO.