Contractdenken.

Contractdenken vormt een basis voor een praktische uitvoering van Resultaatgericht Werken.

Resultaatgericht Werken (RGW) gaat er van uit dat een resultaatgerichte bedrijfsorganisatie een structuur heeft die berust op samenwerking en die gevormd wordt uit een gelaagde aaneenschakeling van verschillende functies met verschillende bevoegdheden en verschillende verantwoordelijkheden. De functies worden verondersteld te zijn ingevuld door mensen en groepen van mensen die er zelf voor gekozen hebben om de aan hun functie verbonden bevoegdheden en verantwoordelijkheden ook uit te oefenen.

Voor alle duidelijkheid: RGW is alleen maar een pragmatische werkwijze en beoogt niet een specifiek politiek of filosofisch stelsel te verkondigen. Maar RGW wortelt natuurlijk wel in onze huidige democratische samenleving. Het is dan ook niet te voorkomen dat de bronnen van de westerse democratische cultuur in de werkwijze van het RGW zichtbaar worden. Voor wat betreft het contractdenken gaan de wortels terug tot Hugo de Groot en zijn navolgers vanaf de 17e eeuw. De eenvoudige pragmatische benadering van het RGW steunt natuurlijk op een weefsel uit de verschillende diepzinnige gedachten en maatschappelijke denkrichtingen van mensen die invloed hebben uitgeoefend op onze huidige cultuur. Maar filosofie is niet het terrein van RGW of Li Po. Bij Resultaatgericht werken gaat het alleen maar om een praktische basis voor efficiŽnt, helder, open en eerlijk samenwerken.

Contractdenken in de praktijk.
Met elkaar gemaakte afspraken over te behalen resultaten, die voor bepaalde termijnen en omstandigheden gelden en die terwille van de duidelijkheid, als ondersteuning van een goede communicatie, grotendeels schriftelijk worden vastgelegd, worden binnen het RGW als zakelijke overeenkomsten, contracten, beschouwd. Let wel: RGW werkcontracten kunnen slechts ontstaan in onderling overleg. Een eenzijdig opgestelde opsomming van taken, condities en vereisten is geen contract maar een opdracht, een bevel.

Een bedrijfsresultaat wordt bereikt door het samenwerken van verschillende mensen. Het bevorderen van een goede samenwerking is in ieders belang. Om een goede samenwerking praktisch mogelijk te maken is coŲrdinatie noodzakelijk. In het besef van die noodzakelijkheid hebben deelnemers aan een resultaatgerichte organisatie een deel van hun persoonlijke vrijheid ingeleverd en de macht tot het nemen van bepaalde organisatorische beslissingen neergelegd bij een aantal specifieke leidinggevende en beslissingsverantwoordelijke functies. Optimalisering van een efficiŽnte samenwerking is de reden en de verklaring voor het ontstaan van de gelaagdheid in de structuur van een resultaatgerichte bedrijfsorganisatie.

De dynamiek van deze tijd vereist verder dat verantwoordelijke deelnemers aan een resultaatgerichte bedrijfsorganisatie zich voortdurend blijven afvragen of gemaakte afspraken over zelf te behalen resultaten nog dienstig zijn voor overeengekomen bedrijfsresultaten met of op een hoger niveau. Daarom hebben zij de vrijheid om noodzakelijke wijzigingen in de afspraken voor te stellen en (binnen eigen bevoegdheden) tot stand te brengen. Dit element van persoonlijke keuzevrijheid en de daarmee samenhangende persoonlijke verantwoordelijkheid voor het eigen handelen, is voor het contractdenken van groot belang. Niet alleen omdat dit het zelfrespect van de medewerkers bevordert. Het werkt als een fijnregeling op de onderlinge samenwerking die de op papier vastgelegde regelgeving en de verdere afspraken van het bedrijf overschrijdt omdat dit in ieders belang is. Daarmee wordt het wezen van de bedrijfsorganisatie als het ware uit de wereld van het papier gelicht en erkend als zaak van levende, werkende, zelfverantwoordelijke, gelijkwaardige, volwassen mensen.

Het is erg praktisch om mensen met wie je samenwerkt als gelijkwaardige, volwassen en verantwoordelijke mensen te beschouwen en te behandelen. Of dit een juiste of een te optimistische mensvisie inhoudt, doet voor Resultaatgericht Werken niet ter zake. Immers, een collega die blijk geeft niet aan deze maatstaven te voldoen zal vanzelf anders worden behandeld. Een goede samenwerkingsrelatie is gebaseerd op onderling vertrouwen. Dat begint met elkaar vertrouwen te geven. Omdat we mensen zijn zullen fouten voorkomen. Bijvoorbeeld omdat overbelasting kan optreden. Als we afspreken dat we elkaar bij ons werk open en helder controleren en elkaar bij moeilijkheden zullen bijstaan, kan de samenwerking alleen maar verbeteren.

Bij RGW gaan zinnige resultaten boven zinloze afspraken. Gegeven vrijheid en verleende macht resulteren in persoonlijke verantwoordelijkheid. Dit includeert het geven van rekenschap.


U kunt reacties, vragen en tips over resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing toezenden naar: Wim van Osch©Copyright 2008 Li Po. (www.van-osch.com) Auteur WvO. Dit document is vrij voor eigen gebruik en eigen aanpassing, mits bronvermelding plaatsvindt.
Laatst bijgewerkt: 2 oktober 2009
Terug naar de home page van Li Po.
Terug naar Li Po web.