Competentieprofielen

Functiebestand.

Afhankelijk van het doel waarvoor ze worden gebruikt, bestaan er nogal wat verschillende soorten functie-omschrijvingen. Competentieprofielen zijn bestemd voor werving, selectie, coaching, beoordeling, kortom voor het maken van afspraken over en aansturen van het functioneren in praktijksituaties en voor het opstellen van opleidings-, loopbaan- en mobiliteitsprogramma's.

Competentieprofielen zijn flexibel. U kunt ze naar uw nieuwste inzichten en wensen snel aanpassen als u nieuw beleid of koersveranderingen helder wilt bespreken. Van functiebeschrijvingen voor functiewaardering is het juist de bedoeling dat ze zo lang mogelijk geldig blijven. U kunt het verschil misschien het gemakkelijkst zo onthouden: functiewaardering gaat over de taken van een functie, Resultaatgericht werken gaat over de resultaten die worden bereikt. Budgetbeheersing is een management-taak die niet snel beëindigd zal zijn. 'Volgend jaar Afdeling A uit de rode cijfers' is een resultaat dat na het bereiken ervan vervalt en wordt vervangen door iets anders.

De competentieprofielen in deze verzameling zijn alleen maar bedoeld als modellen, voorbeelden, die gebruikt kunnen wordenvoor het bepalen van belangrijke functie-eisen en voor het maken van nieuwe beschrijvingen. Ze zijn door verschillende mensen gemaakt, elk vanuit een eigen praktijksituaties, met eigen inzichten en eigen competenties voor dit werk. Soms staat er daarom veel te veel in en soms te weinig. Sommige competentieprofielen lijken heel spits en andere komen wat naïef of primitief over. Van sommige functies treft u een aantal verschillende versies aan. Deze verzameling is een gereedschapskist voor iedereen die zelf actuele functieprofielen, instrumenten voor 360gr feedback en zelfbeoordelingsinstrumenten samen wil stellen. Het gebruik van het praktijkboek Competent Communiceren wordt hiermede ondersteund.

De functieverzameling die nog steeds wordt uitgebreid is zal beschrijvingen gaan bevatten die in beginsel niet aan een specifiek bedrijf of organisatie gebonden zijn, maar een algemeen, beroepenkundig karakter hebben. Ze worden in de gereedschapskist gezet omdat ze typische elementen bevatten die voor nieuwe constructies gebruikt kunnen worden. De terminologie is meestal die van het boek "Competent Communiceren". Alle functiebeschrijvingen kunnen overigens, ondanks onze voorzorgen, storende foutjes bevatten, waarvoor bij voorbaat onze excuses. En; als u voorstellen hebt voor verbeteringen of aanvullingen, dan ontvangen we die natuurlijk graag.


Functies en Competenties


Laatst bijgewerkt 8 februari 2013
Home pagina Li Po Castel: Resultaatgericht WerkenHome pagina Li Po web: Resultaatgericht Werken Database competentieprofielen Home pagina van Li Po