Herkenbare patronen bij professionele begeleiding,[1] overpeinzingen bij een technologische benadering.[2]

In een hieronder in beeld gebracht proces, ontleend aan de klassieke regeltechniek, stellen we ons voor dat twee systemen, - elk op zich een complex netwerk, een “bezon”[3] -, te weten een hulpverlenend systeem H en een doelsysteem D, met elkaar verbonden zijn tot een nieuw, H en D omvattend en met de buitenwereld verbonden netwerk, het samengestelde bezon [H.+D]

Het doelsysteem, het “subbezon” D, produceert naar de buitenomgeving van het omhullende bezon [H+D] signalen, informatie, kortom een resultaat, dat in het schema wordt voorgesteld door een variabele: y. Het hulpverlenend systeem H stuurt signalen, in dit geval haar eigen resultaten, haar eigen output, binnen het inwendige netwerk van het H en D omhullende bezon, [H+D], door naar het doelsysteem D. In het schema wordt dat voorgesteld door een variabele: u. Bovendien bekijkt H rechtstreeks wat het doelsysteem D naar de omgeving precies produceert en vergelijkt dat met een uit de omgeving voortkomende norm, hier aangegeven door een input van een variabele met de waarde r. H constateert dat er een verschil is tussen de norm waarde r en de geproduceerde waarde y,. Dat levert aan H een “foutsignaal” met de waarde e. Dat foutsignaal wordt nu gebruikt als een specifieke input voor het hulpverlenende systeem, het “subbezon” H.

Om veel ingewikkeld rekenwerk te vermijden stellen we hier dat de subbezons H en D zelf hun inputs op de meest eenvoudige manier verwerken. Het enige wat ze doen is een binnenkomend signaal, iets dat de binnenkomende informatie bevat, versterken, verzwakken of van richting omkeren. Elk doet dat op een eigen manier die hier wordt weer gegeven door een factor h, respectievelijk d. Het resultaat van de bewerking is hun output.

Het proces dat hieronder wordt voorgesteld noemen technici “ een regelkring met feedback” Feedback is een technische term die aangeeft dat een signaal dat afkomstig is van het einde van een proces wordt teruggevoerd naar het begin. De term “feedback” betekent in de sociale wetenschappen het zelfde. Het ter controle terugspelen van ontvangen informatie naar de bron ervan, is onder de term “feedback” al heel lang ingeburgerd in de gedragswetenschappen. Feedback geven is wat er in veel professionele begeleidingssituaties gebeurt.