Functie: Eerste medewerker administratieve afdeling.
Plaats in de organisatie: Werkt onder leiding van Hoofd Administratie.
Resultaatgebieden:

Leiding
Betreft het verdelen van de werkzaamheden en het toezien op de kwaliteit van het werk.

  Prestatie-indicatoren:
  Evenwichtige werkverdeling
  Juiste prioriteitstelling
  Kwaliteit van het werk
  Continuiteit van het werk

Informatiebeheer
Betreft de werkorganisatie, de produktie- en controleprocessen en de geautomatiseerde informatiesystemen.

  Prestatie-indicatoren:
  Aanpassingen aan nieuwe wet- en regelgeving
  Aantal en soort adviezen 1)
  Impulsen voor verbetering
  Nieuwe applicaties
  Signalen over gewijzigde werkwijzen
  Ondersteuning collega's
Informatieverstrekking
Betreft het verstrekken van managementinformatie, vervaardigen van handleidingen, instructies, overzichten en prognoses.

  Prestatie-indicatoren:
  Aantal en soort documenten 1)
  Bereikbaarheid
  Tijdigheid, correctheid en volledigheid van de afwerking
  Actualiteit
  Complete afhandeling
Informatieverwerking
Betreft het analyseren van personele en financiële gegevens en het ontvangen en controleren van beslisdocumenten.

  Prestatie-indicatoren:
  Aantal werkelijk geleverde produkten 1)
  Factoren voor moeilijkeidsgraad en de persoonlijke omstandigheden
  Doorlooptijden
  Bewerkingstijden
  Volledige afwerking
  Fout%
_______________________

1 Aantallen: Gemiddelden op basis van ingeleverde werkverslagen.

Denkbare kritieke situaties:

Nieuw regelgeving goed overdragen.
Er moet een nieuwe regelgeving worden ingevoerd. Om deze regelgeving zorgvuldig vorm te geven zijn er vrij arbeidsintensieve uitvoeringsvoorschriften aan toegevoegd. Functionaris belegt een speciale werkbespreking waarin zij de situatie uitlegt en de medewerkers ruimte geeft om met oplossingen voor mogelijke knelpunten te komen. Resultaat: de veranderingen worden geaccepteerd en de medewerkers zijn gemotiveerd.

Initiatief
Er zijn werkprocedures waarbij teveel fouten en vertragingen geconstateerd worden. Klanten en medewerkers worden ontevreden. De functionaris haalt een paar medewerkers bij elkaar om aan dit probleem iets te doen. Resultaat: in zeer korte tijd betere werkprocedure.

Duidelijkheid
Nieuwe functionaris constateert na een reorganisatie dat het voor veel medewerkers niet duidelijk is wat hun taken zijn en welke attitude er van hen wordt verwacht. Functionaris spreekt met alle medewerkers en geeft daarbij duidelijk aan wat de taken van iedere medewerker zijn. Tevens geeft hij aan dat wanneer iemand zijn taken heeft afgemaakt dat dit niet betekent dat hij niets meer behoeft te doen maar dat er verwacht wordt dat er dan gekeken wordt in hoeverre collega's kunnen worden geholpen of dat er nieuwe zaken kunnen worden opgepakt.

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

  Prestatie-indicatoren:
  Motiveert en inspireert de medewerkers
  Stimuleert opleiding en ontwikkeling
  Weinig of geen persoonlijke conflicten
Individugericht leiderschap

  Prestatie-indicatoren:
  Geeft grenzen aan, met consequenties
  Verlangt prestaties
Managementidentificatie

  Prestatie-indicatoren:
  Herkent problemen van het management in een complexe organisatie en gaat op een positieve manier om met de effecten daarvan
Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:
  Presentatie,werkverzorging en betrouwbaarheid
  Bereikbaarheid
  Klant tevredenheid
  Tips voor verbetering
Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren:
  Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
  Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leid
Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:
  Kwaliteit van de relatie met FMZ, DIA, Personeelconsulenten, stafmedewerkers, etc.

Initiatief

  Prestatie-indicatoren:
  Opgepakte kansen
  Ingediende voorstellen
Probleemanalyse

  Prestatie-indicatoren:
  Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
  Juiste basisinformatie
  Heldere procesanalyses
Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:
  Positief kritische instelling
  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
  Samenwerking met andere afd. en functionarissen
Voortgangscontrole

  Prestatie-indicatoren:
  Overzicht over eigen werklast en belasting van de afdeling.
  Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Overige competenties:

  HEAO of vergelijkbaar niveau
  Computerkennis: PC en Mainframe, DOS, Novell, WP, Windows, Foxpro,Unix, SQL
  Brede administratieve ervaring
  Kennis van administratieve organisatie ,interne controle, salarisadministratie en informatievoorziening

Loopbaanmogelijkheden:

  Instroomfuncties:
  Medewerker administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening
  Diverse functies in de ict sfeer
  Diverse functies in de financieel-administratieve sfeer.

  Horizontale mobiliteit:
  Diverse ICT-functies
  Diverse Finad-functies
  Systeembeheerder

  Verticale mobiliteit:
  Chef administratieve afdeling
  Diverse ICT-functies
  Diverse Finad-functies

Resultaatgericht (model) competentieprofiel "Eerste medewerker administratieve afdeling" 14- 8-2007 WvO
Home Database competentieprofielen Download deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch