LI PO's actuele motto's:

Het vinden van de weg is de vrucht van het op weg gaan.(Palmyre Oomen)

Het gedrag dat je bij anderen zou willen bevorderen kun je beter maar zelf goed beoefenen.

Een beetje zelfreflectie is nooit weg.

Een organisatieschema laat helaas niet zien hoe de organisatie echt werkt. Levende mensen met hun persoonlijke eigenschappen, motieven, emoties en connecties passen nu eenmaal niet in vierkante papieren hokjes.

De samenhang in een organisatie ontstaat niet niet door regels, voorschriften of gewoonten, maar door de gevoelens die mensen hebben ten opzichte van elkaar en ten opzichte van hun organisatie.

Tot die structuren scheppende gevoelens behoren natuurlijk sympathie, veiligheid, geborgenheid, 'de koers kennen' en 'er bij horen',etc., maar ook angst, schaamte, onzekerheid, kwetsbaarheid, te kort schieten, 'het contact kwijt zijn', vreemdheid, verdwaald zijn, etc. We hebben allemaal al die gevoelens, positief n negatief op elk monent. Dat is ons leven. Om een mens te blijven kunnen we daar geen enkel gevoel van missen. De negatieve gevoelens moeten we niet onderdrukken of ontkennen. We moeten er mee leren leven.

De resultaten van hebzucht en naijver zijn dezelfde als die van gewone domheid.

Besluiten over de dingen die we met elkaar delen zoals natuur, milieu, samenleving, zorg, kun je niet laten afhangen van wat de boekhouders en cijferaars van politieke partijen en het bedrijfsleven er vandaag toevallig van denken.

Gevoel is een heel bijzondere en onmisbare vaardigheid van je verstand. (vrij naar E.O.Wilson)

Zelfsturing is de gewoonste zaak van de wereld. Jammer dat onze buren, vrienden, collega's, leerlingen, kinderen en kleinkinderen er ook zo over denken.

We houden ons zelf voor de gek als we denken dat onze persoonlijke ontwikkeling het resultaat is van een rationeel vraaggestuurd proces.

Een "open mind" impliceert niet alleen de bereidheid om te luisteren naar de meningen van een ander maar ook om aar over na te denken. Bereidheid om interessante, aantrekkelijke en oncontroleerbare beweringen van mensen zomaar te accepteren heeft minder te maken met "een open mind" dan met luiheid.

Een dier heeft geen bewustzijn nodig om een plan te maken. (Daniel C.Dennet)

Laat jouw ideen over wat de beste normen en waarden zijn, je niet verhinderen om te doen wat voor het welzijn van je medemensen noodzakelijk is.

Jij hebt misschien een idee. Maar een ideologie heeft jou.

Een programma is een recept voor gedrag. Een virusprogramma is een recept voor verkeerd gedrag.

Zonder een stevig anti-virusprogramma in ieders bol is een tolerante cultuur nogal vatbaar voor besmettingen.

Goede mensen doen goeie dingen en slechte mensen doen slechte dingen. Maar als je goede mensen slechte dingen ziet doen, zijn er meestal levensbeschouwingen in het spel. (Daniel C. Dennet in "Breaking the Spell")

We moeten ons realiseren dat grootschalig geweld op basis van nationalistische, racistische, religieuze gevoelens en/of economische belangen niet een plotseling opgerezen probleem is van deze tijd. Anders hebben we niets geleerd van onze geschiedenis.

We moeten kinderen van meet af aan, thuis en op school, uitleggen en demonstreren wat gedrag precies is en hoe iemands gedrag op anderen inwerkt. Gewoon kinderen een paar keer per week gericht laten oefenen hoe zij in onze gemeenschappelijke wereld hun gevoelens met verstand kunnen uiten.

Machtsmisbruik en geweld zijn uitingen van incompetente mensen.

Rotsvast geloof hechten aan irrationele zaken is een zeer gevaarlijke gewoonte.(William Clifford)

Energie die besteedt wordt aan ideologische dicussies kan beter besteed worden aan het inrichten van een wereld die berust op verstandig, pragmatisch en flexibel medemenselijk handelen.

Essentieel voor tolerant gedrag is besef van grenzen. Onbegrensde tolerantie bestaat niet, het gaat altijd om het instellen van een balans.

Volledig respect tonen voor overtuigingen die tegen je eigen overtuigingen en gedragscodes ingaan, heeft uiteindelijk negatieve gevolgen voor je zelfrespect.

De vrijheid van een anders denkende kan alleen maar worden verdedigd wanneer die anders denkende bereid is de vrijheid te verdedigen van degene die op dat andere denken kritiek levert. Dezelfde wederkerigheid geldt voor een aanspraak op respect. (Paul Scheffer NRC 29-9-07)

Mensen die de evolutie niet accepteren zijn gewoon niet goed bij hun hoofd. (Midas Dekker in BRT TV programma)

Je kunt best begrijpen dat mensen elkaar verdringen in hun strijd om veiligheid, rust en geluk te vinden aan een of andere koesterende virtuele moederborst. Maar het wordt zo langzamerhand wel tijd dat onze culturen zich aan dit kindstadium ontworstelen.

Ruzies over religie of geloof gaan meestal niet over geloof maar over gedrag. Voor de rest zijn het conflicten waarbij partijen het niet eens kunnen worden over de vraag waar de ruzie eigenlijk over gaat.

Minnen heeft plussen.(Harry vd Wiel)

Als we werkelijk vrede willen, zullen we begrip moeten tonen voor hen die in wanhoop tot opstand komen.

Paaltje in Matsushima, JapanLaatst gewijzigd: 15 mei 2013