Over de Li Po websites.


Onze Nederlandse Li Po websites zijn bestemd voor vrije uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van praktische en bruikbare toepassingen van Resultaatgericht werken (RGW) en Resultaatgericht management (RGM) door managers, consultants, docenten en studenten. Het is gebleken dat RGW en RGM effectieve werkwijzen zijn voor het aansturen van de werksituatie en het ontwikkelen van competenties in situaties waar professionals werkzaam zijn.

Het idee ontstond in 1994 bij een erg practisch gericht verkennings- en veranderingsproject in een groot Nederlands ziekenhuis. De projectgroep realiseerde zich vrijwel meteen dat nieuwe bruikbare werkinformatie in een professionele omgeving met zoveel mogelijk mensen gedeeld moest worden en niet moest worden opgeborgen in dikke rapporten, afgesloten laden en kasten. Daarom maakte de projectgroep van meet af aan alle activiteiten zichtbaar en open toegankelijk voor anderen, met alle bereikbare middelen, waaronder de in 1994 nog niet zo gebruikte media Internet en Intranet. De resultaten van deze open werkwijze waren erg bevredigend. Het project werd zo voor alle deelnemers en belangstellenden een interessant, levend en belangrijk leerproces, dat zelfs nu, jaren na het formele einde van het oorspronkelijke project, nog doorgaat.

We proberen vanuit het resultaatgericht werken ons vooral te beperken tot naar wat er feitelijk gebeurt in de dagelijkse praktijk, in de gewone werkelijkheid. Maar daar schuilt wel een belangrijk principe achter. Succesvol en goed practisch professioneel handelen mag dan op de eerste plaats komen, een goede theoretische en wetenschappelijke basis is onmisbaar voor verdere ontwikkeling van de professionaliteit op de langere termijn. Echter, professionals, managers en hun medewerkers beschikken vaak nog niet over alle denkbare uitgeteste richtlijnen en protocollen die voor hun dagelijkse werkzaamheden belangrijk zouden kunnen zijn. En ook docenten kunnen niet alle weetjes op elk willekeurig moment zomaar paraat hebben. Terwijl de professionals intens bezig zijn met hun vak en daarover communiceren met anderen, moeten zij voortdurend improviseren. Ze moeten op zo'n moment daadwerkelijk hun vak uitoefenen. Daar kunnen grote belangen mee verbonden zijn. In extreme situaties gaat het misschien zelfs om zelf te overleven of om anderen te kunnen laten overleven. Dan zijn alle beschikbare competenties nodig. Dit is precies het punt waar het resultaatgerichte werken (RGW) aangrijpt. RGW is gebaseerd op verantwoorde toegepaste wetenschap. Maar de werkwijze is vooral erg practisch en werkt dus ook professioneel in gebieden waar systematisch wetenschappelijk onderzoek nog moet plaats vinden. De uiteindelijke toets die er daar op wordt toegepast is de beoordeling van het bereikte resultaat. Om een term van Richard Dawkins te gebruiken: Zolang een succesvolle toepassing van het RGW nog niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd is beschouwen we het maar als "goede wetenschappelijke poŽzie".

Het succes van het resultaatgerichte werken van professionals berust op het ervaringsfeit dat mensen vaak bereid zijn om samen te werken voor het bereiken van een zinnig overlevingsdoel, onafhankelijk van de vraag of daar direct persoonlijk voordeel mee kan worden behaald.

Wel, wij vinden dat wij belang hebben bij het blijven voortbestaan van goede werkomstandigheden en goed management. Daarom willen we werk scheppen dat mensen motiveert en bevredigt, omdat de medewerker er goed in is en het graag doet omdat het zijn persoonlijke creativiteit stimuleert, zijn ontwikkeling bevordert en omdat het resultaat iets is dat zin heeft en/of zichtbaar nuttig is voor anderen. Verder vinden we dat door mensen voortgebrachte producten en resultaten eenvoudig en elegant zouden moeten zijn. Wij zijn van mening dat onze resultaat gerichte werkwijze mogelijkheden opent om deze doelen via een levend evolutionair proces te bereiken waarbij men onderweg vrij en open overlegt over noodzakelijke voorwaarden en nieuwe mogelijkheden.

Wij realiseren ons goed dat we niet de enigen zijn die deze zaken onderschrijven. Dus eigenlijk zou het maar weinig inspanning moeten kosten om de wereld voor iedereen veel prettiger te laten zijn. Maar helaas is de werkelijkheid anders.

Bijgevolg willen we eigenlijk graag precies weten waarom de mensheid er soms net niet in slaagt om door samenwerken een paar van de meest normale wenselijke doelen te bereiken. En we zijn erg geinteresseerd in praktische oplossingen voor de problemen die mensen op die weg ontmoeten. Eigenlijk denken we dat ieder mens in staat is om kleine positieve veranderingen in zijn directe omgeving te bewerkstelligen. Juist die kleine persoonlijke aanzetjes tot verandering kunnen tot grotere aardverschuivingen leiden die het culturele en politieke landschap van onze wereld meer verschuiven in de richting van een voor mensen prettig leefbare wereld dan de huidige economische, politieke en religieuze systemen voor ons schijnen te kunnen doen. Maar het als individuele persoon afgeven van eenvoudige signalen dat een geliefkoosde visie niet klopt en het tot standbrengen van kleine veranderingen die mogelijk wat meer op een betere visie aansluiten, vergt veel moed.

Alle belangrijke en grote problemen voor de wereld in deze tijd zijn door mensen gemaakt. Dus is het een taak voor mensen om die problemen op te lossen. Maar hiervoor hebben we enorm veel degelijk en effectief sociaal, economisch, politiek en technisch gereedschap nodig. De uitvoering van deze taak is niet alleen een zaak van wetenschap en kunde maar ook van kunst. Wij realiseren ons dat creatieve uitingen van alle vormen van kunst gereedschappen en hulpmiddelen representeren die onmisbaar zijn voor vernieuwing, genezing en ondersteuning van een goed functionerende samenleving. Dus we vinden dat de bevindingen van onze essentiŽle wetenschappen en technieken moeten worden verbonden met en ondersteund door Kunst. Wetenschap en Kunst zouden beiden duidelijk zichtbare heldere verbindingen moeten hebben met zaken als ethiek en filosofie. Als onze samenleving zo langzamerhand een beetje volwassen aan het worden is, dan zouden kinderlijke denkbeelden over de aard van ons bestaan, prachtige oeroude mythen over onze oorsprong evenals nieuwe romantische fantasieŽn over hoe mensen en samenlevingen in elkaar zitten, eindelijk hun juiste plaats moeten krijgen binnen heldere realistische voortschrijdende inzichten en nieuwe wetenschappelijke feiten over de werkelijkheid. Alleen op die manier vinden we concrete uitgangspunten voor sterke morele principes en verantwoordelijk volwassen gedrag.

Dit betekent dat we een heldere en eenvoudige taal moeten hanteren om zonder misverstanden met elkaar te kunnen communiceren over wat we zien als feiten, wat wij hopen te bereiken, welke bedoelingen wij hebben, welke doelen wij stellen en op welke manier wij daar naar toe willen gaan.

Kortom, in heldere taal communiceren over ons handelen en onze bedoelingen, dat is alles waar het bij het resultaatgericht werken en op de Li Po websites over gaat.Op de een of andere manier werden we ooit getroffen door verhalen en teksten van de oude Chinese dichter Li Po (ook wel genoemd Li Bai, Li Bo or Li T'ai Po), 701- 762 AD. Li Po had zo zijn eigen manier om authenticiteit, geluk en schoonheid duidelijk na te streven in wrede en heftige tijden. Hij was beslist geen mysticus maar een erg praktisch mens, die heldere sporen heeft nagelaten, tot in de huidige Chinese cultuur. Hij was destijds niet direct een schoolvoorbeeld van braaf maatschappelijk aangepast gedrag. Maar vanwege zijn onoverwinnelijke geest gaven wij zijn naam aan deze websites.

Als u de drie verbonden Li Po websites doorstruint, komt u vanzelf hier en daar producten van de oorspronkelijke Li Po en van zijn navolgers tegen.


Er zijn drie van deze Li PO websites:
Bij vragen of commentaar, zend s.v.p. een email naar: Li Po


Li Po
Klaverlaan 1
9753 BZ Haren Gn
The Netherlands
tel: +31505348805
or: +31651235448


laatst bijgewerkt: 30 okt 2009