Afbreukrisico

Vraag:

Afbreukrisico, valt dit begrip onder de competenties of heeft het meer te maken met resultaten of resultaatgebieden?

Antwoord:

Afbreukrisico is een begrip dat thuishoort in de wereld van de functiewaardering. De "Genormaliseerde Methode van beschrijving en gradering van werkzaamheden ten behoeve van werkclassificatie en andere doeleinden", NEN 3000, april 1959, definieert het gezichtspunt Afbreukrisico als "het inconveniŽnt van het dragen van aan de functie verbonden verantwoordelijkheden". Het levert de functionaris extra punten en eventueel een hogere honorering op, als de kans bestaat dat hij door een tekortschieten in het functioneren materiŽle of immateriŽle schade aanricht of oploopt. Maar: dit geldt uitsluitend voor schade die kan optreden ondanks zorgvuldig en deskundig handelen van een competente medewerker, bij het verrichten van handelingen die duidelijk liggen binnen het gebied waarvoor de medewerker verantwoordelijkheid draagt.

Afbreukrisico hoort eigenlijk niet thuis in systemen van competentiemanagement of Resultaatgericht Werken. De werkgever geeft hiermee immers een soort permanente verzekeringsuitkering als compensatie voor mogelijke gevoelens van teleurstelling, verlies van prestige en/of financiŽle tegenvallers die kunnen optreden bij slechte resultaten ondanks kwalitatief goed, zorgvuldig en competent handelen van de functionaris.

Als er voor een werkgever aanleiding bestaat om afbreukrisico, eventueel per resultaatgebied, bij zijn werknemers te honoreren dan zullen er nog enkele andere acties moeten worden overwogen, bijvoorbeeld:

  1. De organisatie op de werkplek en/of de werkomstandigheden drastisch verbeteren.
  2. Het werkgevers- en werknemersrisico bij werkelijk optredende afbreuk bij een verzekeringsmaatschappij extern verzekeren.


U kunt reacties, vragen en tips over resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing toezenden naar: Wim van Osch


Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2009
Terug naar de home page van Li Po.
Terug naar Li Po web.